Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball dels grups A2, C1, C2 i AP de l'Agència Tributària de les Illes Balears vacants i dotats pressupostàriament que figuren en l'annex 5 de la Resolució de la Presidenta de l'ATIB de 4 de setembre de 2017 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió técnica de valoració d'aquest procediment.

Persones destinatàries

Personal funcionari de carrera dels grups A2, C1, C2 i AP de l'Agència Tributària de les Illes Balears i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre el concurs és d'un mes, comptador des del dia que finalitzi el termini per presentar sol·licituds. La Presidenta de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant una resolució motivada, pot ampliar aquest termini fins a un altre mes.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per accedir a la Relació de Llocs de Treball i Funcions de l'ATIB (veure boib 107 de 31 d'agost de 2017).

Òrgan competent per a resoldre

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els requisits i els mèrits de totes les persones candidates han d'estar referits a la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

L'acreditació dels requisits i dels mèrits es regula a la base sisena (places de concurs de mèrits ordinari), setena (places de lliure designació).

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 5 d'octubre de 2017.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

C/ de Can Troncoso, 1. Tel.: 971176688 - Fax: 971176323

X

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses del procediment

Requisits

No hi ha requisits

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les persones excloses disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el tauler d'anuncis de l'ATIB i de l'EBAP per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius. Aquest termini finalitza dia 9 de novembre de 2017.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

C/ de Can Troncoso, 1. Tel.: 971176688 - Fax: 971176323

Observacions

Resolució de la Presidenta de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 25 d'octubre de 2017 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses del procediment per proveir llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb expressió de la causa d'exclusió, convocat per la Resolució de 4 de setembre de 2017 (BOIB núm. 111, de 9 de setembre).

X

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Requisits

No hi ha requisits

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Presidenta de l'ATIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

C/ de Can Troncoso, 1. Tel.: 971176688 - Fax: 971176323

Observacions

Resolució de la Presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 20 de novembre de 2017 per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’ATIB o d’alguns dels llocs convocats, amb expressió de la causa d’exclusió, convocat per la Resolució de 4 de setembre de 2017 (BOIB núm.111, de 9 de setembre)