Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions en matèria d'accions de foment de l'associacionisme i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2017

Concedir ajuts en matèria d'accions de foment de l'associacionisme i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, en el marc de les actuacions previstes en l'article 3, excepte les lletres h, i, k, l, n i o, de les bases reguladores

Persones destinatàries

Associacions i federacions d'associacions sense ànim de lucre, radicades a les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

Fundacions privades sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia l'àmbit d'actuació de les quals sigui, totalment o parcialment, les Illes Balears.

A efectes d'aquesta convocatòria i pel tipus de programa de què es tracta, tenen la consideració d'entitats beneficiàries, sempre que tenguin personalitat jurídica pròpia i estiguin radicades a les Illes Balears, les associacions i federacions d'associacions juvenils i els clubs esportius, sense ànim de lucre, que siguin de composició femenina o tenguin una secció o àrea de la dona i promoguin actuacions incloses en els programes subvencionables, així com les entitats religioses que duguin a terme programes d'inserció de dones que vulguin deixar la prostitució

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  •  El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de la Dona

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de subvencions en matèria d'accions de foment de l'associacionisme i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2017

Requisits

Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre corresponent.

Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Haver justificat suficientment, si escau, les subvencions i els ajuts rebuts anteriorment del Govern de les Illes Balears.

Acreditar davant l'autoritat administrativa que no s'incorre en cap de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, o efectuar una declaració amb aquesta finalitat.

No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones o entitats que estiguin incloses en alguna de les causes que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni les que hagin estat objecte de sancions administratives fermes, ni les que hagin estat sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni tampoc les que hagin estat sancionades o condemnades per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

Documentació a presentar

L'original o una còpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.

L'original o una còpia compulsada del DNI de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal de l'entitat sol·licitant.

L'original o una còpia compulsada del document de constitució de l'entitat i dels seus estatuts socials degudament registrats en el registre corresponent, o bé un certificat d'inscripció registral d'aquests documents.

En el cas de les associacions, s'han d'adaptar a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i, en el cas de les fundacions, a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

En el cas d'entitats d'àmbit estatal, cal presentar una còpia compulsada del certificat acreditatiu de la inscripció en un registre d'àmbit estatal i de la inscripció de la delegació a les Illes Balears.

L'original o una còpia compulsada de l'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud.

Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens públic o privat, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (annex 4).

Una declaració responsable de no estar afectada per cap de les prohibicions per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (annex 5).

Una declaració responsable de l'entitat sol·licitant de complir les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i les obligacions establertes en el punt 6 d'aquesta convocatòria (annex 6).

Un certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica i amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en el cas de denegar l'autorització prevista en l'apartat 5 d'aquest punt (annex 7).

Una memòria explicativa del projecte i del pressupost previst per executar-lo d'acord amb el formulari fixat a aquest efecte (annex 8 per a la modalitat A i annex 9 per a la modalitat B).

Una declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada o condemnada per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia (annex 10).

k) Una declaració responsable o l'acreditació amb un document bancari que l'entitat beneficiària és titular del compte bancari facilitat, en què constin el nom de l'entitat beneficiària, el número d'identificació fiscal i el compte bancari complet (annex 11).

l) Altra documentació complementària que es consideri necessària per millorar la informació sobre la viabilitat tècnica i econòmica del projecte presentat, si escau.

9.3. No és necessari presentar la documentació citada en l'apartat anterior en els supòsits prevists en l'article 4 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius. També es pot substituir la presentació documental per una declaració que assenyali la persistència de la situació i el termini de durada en els casos que preveu la lletra d de l'apartat anterior.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Vint dies a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Tel.: 971178972 - Fax: 971178986

(ppascual@ibdona.caib.es)