Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbanes (ARRU)

Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si n'és el cas, d'edificació en substitució d'edificis enderrocats, dins d'àmbits d'actuació delimitats prèviament per l'ajuntament.

Persones destinatàries

Les administracions públiques, les entitats públiques adscrites o dependents d'aquestes i els propietaris.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 15 de setembre de 2017.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Tràmits

X

Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbanes

Requisits

L'àmbit i l'actuació han de complir els requisits següents:

a) L'àmbit d'actuació ha d'estar delimitat territorialment per acord de l'òrgan competent de l'Ajuntament corresponent, i pot ser continu o discontinu i comprendre, almenys, 100 habitatges. No obstant això, en els nuclis històrics, en els nuclis rurals, en les actuacions exclusivament de renovació urbana i altres supòsits excepcionals, el nombre mínim d'habitatges pot ser inferior i s'ha de fixar en els acords de Comissió Bilateral entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Almenys el 60 % de l'edificabilitat sobre rasant existent dins l'àmbit d'actuació o de la que resulti segons el planejament vigent ha de tenir com a finalitat l'ús residencial d'habitatge habitual.

Documentació a presentar

L'ajuntament ha de presentar les propostes d'actuació mitjançant una sol·licitud formalitzada degudament, dirigida a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, en el Registre de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (c/ de la Palma, 4, Palma) o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

S'ha d'adjuntar a les sol·licituds la documentació següent:

a) La delimitació de l'àmbit de regeneració i renovació urbanes marcada sobre un plànol parcel·lari a escala 1:1000 i una relació que permeti identificar inequívocament tots els immobles inclosos. En els casos en què el sistema de gestió sigui per expropiació se n'han d'identificar els propietaris i ocupants legals.

S'ha de presentar la documentació gràfica i complementària que reculli les determinacions estructurals detallades del planejament vigent i els paràmetres urbanístics de l'àmbit delimitat.

b) Una memòria - programa on han de constar, almenys, els documents següents:

1. Un diagnòstic sobre la situació social, ambiental i econòmica de l'àmbit, justificat d'acord amb indicadors i índexs estadístics objectius amb relació a la mitjana municipal, autonòmica i estatal o, si no n'hi ha, sobre la base d'informes tècnics. També ha d'incloure els objectius i fins públics de l'actuació.

2. Un programa d'accions integrades que inclogui la descripció de les actuacions subvencionables, la idoneïtat tècnica i les formes de l'execució i gestió, així com la programació temporal. S'hi han d'incloure també les mesures complementàries proposades en els àmbits social, econòmic i ambiental, i s'han d'especificar de forma detallada les institucions públiques i privades implicades i els compromisos establerts per a la posada en marxa, el desenvolupament i el seguiment.

El programa d'accions integrades ha de contenir un quadre d'indicadors de seguiment per verificar la incidència de les accions i una memòria que acrediti la participació ciutadana en el disseny.

3. Una memòria de viabilitat tècnica que acrediti la compatibilitat amb l'ordenació urbanística i una altra de viabilitat econòmica, que ha d'analitzar la rendibilitat i l'equilibri entre els beneficis i les càrregues derivades de l'actuació per als propietaris. A la memòria ha de constar el pressupost total protegit de l'operació, amb el desglossament de les actuacions segons els tipus establerts a l'article 26 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril.

4. El pla de reallotjament temporal i el retorn legalment necessari, si n'és el cas, amb indicació dels terminis i costs dels reallotjaments i de les mesures socials complementàries previstes per a la població afectada.

Quant als edificis i habitatges inclosos en els àmbits de regeneració i renovació urbanes en els quals es pretengui dur a terme les actuacions de rehabilitació edificatòria, s'ha d'aportar, a més:

a) L'informe d'avaluació amb el contingut que estableix l'annex 2 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, emplenat i subscrit per personal tècnic competent.

b) L'acord de la comunitat o comunitats de propietaris, agrupades degudament, llevat dels casos de propietari únic, i amb l'autorització administrativa corresponent, quan sigui preceptiva.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 15 de setembre de 2017.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962