Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques (ARRU)

1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.

2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta Resolució els propietaris únics, els copropietaris conjuntament, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris que, segons cada cas, siguin propietaris dels edificis d'habitatges o dels habitatges que hagin de ser objecte de la inversió.

Si l'execució de l'actuació correspon a diferents beneficiaris, l'ajuda s'ha de distribuir en proporció al cost assumit per cada un d'ells.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 31 de març de 2017.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques

Requisits

1. Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta Resolució els propietaris únics, els copropietaris conjuntament, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris que, segons cada cas, siguin propietaris dels edificis d'habitatges o dels habitatges que hagin de ser objecte de la inversió.

Si l'execució de l'actuació correspon a diferents beneficiaris, l'ajuda s'ha de distribuir en proporció al cost assumit per cada un d'ells.

2. Els beneficiaris eventuals de les ajudes que regula aquesta Resolució han de complir els requisits següents:

a) Quan es tracti de persones físiques, que siguin residents a les Illes Balears i que tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, la residència legal a Espanya. Quan es tracti de persones jurídiques, que acreditin o declarin expressament en la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

b) Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. No pot ser beneficiari o beneficiària d'aquestes ajudes:

a) Qui incorri en alguna de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Qui hagi estat subjecte d'una revocació d'alguna de les ajudes per causes imputables al sol·licitant.

c) No pot ser objecte de finançament qui s'hagi beneficiat, dins l'àmbit d'actuació, de les ajudes del programa de rehabilitació edificatòria, en el marc del mateix Pla estatal 2013-2016.

Documentació a presentar

ANNEX 1

Documentació necessària per sol·licitar l'ajuda

1. Document d'identitat del sol·licitant (DNI, NIE, NIF…).

2. En cas que faci la sol·licitud un representant, una fotocòpia compulsada de l'escriptura pública d'atorgament de poders, l'acta de la comunitat de propietaris on consti la representació, o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. Documentació acreditativa de la titularitat de l'habitatge, en el cas d'obres de rehabilitació de l'habitatge.

4. Autorització expressa del propietari o propietaris de l'habitatge, en cas que s'hagi acordat entre el propietari i el llogater que aquest darrer faci les obres de rehabilitació i sol·liciti la subvenció.

5. Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o una autorització expressa perquè l'òrgan instructor pugui obtenir aquesta informació.

6. Acord de la comunitat de propietaris quan es tracta d'edificis de tipologia residencial col·lectiva; en aquest acord ha de constar la informació següent:

— La relació de les persones propietàries dels habitatges.

— El nomenament de la persona representant de la comunitat.

— L'aprovació de la realització de les obres i de sol·licitud de la subvenció amb indicació de l'import de les obres i de l'empresa que es contracta.

— Una memòria que justifiqui la contractació de l'empresa seleccionada, en cas d'obres d'import superior a 50.000 €.

7. Declaració responsable del/s propietari/s o llogater on consti:

— Que totes les dades que figuren en la sol·licitud i en la documentació són certes.

— Que no incorren en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— Que no han estat objecte de revocació de cap de les ajudes que es preveuen en aquest o en anteriors plans estatals o autonòmics d'habitatge per causes imputables al sol·licitant.

— Que no han estat beneficiaris d'ajudes del Programa de Rehabilitació Edificatòria, regulat en el Reial decret 233/2013, de 5 d'abril.

— Que no /sí han sol·licitat o rebut altra ajuda pública per a la mateixa finalitat. En cas afirmatiu, s'ha d'indicar l'entitat de concessió __________________ i l'import concedit_____________ €.

— Que han de destinar l'import íntegre de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat.

— Que s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents i que han d'aportar tota la informació que se'ls requereixi.

— Que han de comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s'exigeixen per concedir la subvenció.

— Que han de justificar, dins del termini establert i en la forma que correspongui, el compliment dels requisits i les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.

— Que es comprometen a complir les condicions i els requisits que estableixen l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 4 de gener de 2015 i la convocatòria, modificada per l'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 26 d'abril de 2016, les quals coneixen i accepten íntegrament.

— Que saben que, en cas de falsedat en les dades o en la documentació aportada, o d'ocultació d'informació, de les quals es pugui deduir intenció d'engany en benefici propi o aliè, poden ser exclosos d'aquest procediment i objecte de sanció. Així mateix, si escau, els fets s'han de posar en coneixement del Ministeri Fiscal per si poden ser constitutius d'il·lícit penal.

8. Informe d'avaluació d'edificis, amb el contingut que estableix l'annex 2 del Reial decret 233/2013, emplenat i subscrit per un tècnic competent, quan es tracta d'obres de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva. Aquest informe ha d'estar inscrit en el Registre d'informes d'avaluació d'edificis de les Illes Balears.

9. Projecte de l'actuació que s'ha de dur a terme, quan es tracta d'edificis de tipologia residencial col·lectiva o, en cas que el projecte no sigui necessari, memòria subscrita per un tècnic competent que justifiqui l'adequació de l'actuació al Codi tècnic de l'edificació i a la resta de normativa d'aplicació fins on sigui viable urbanísticament, tècnicament o econòmicament. En les actuacions que s'han de dur a terme en habitatges individuals ha de presentar-se el projecte tècnic quan sigui necessari.

10. Pressupost de les obres de l'empresa constructora, desglossat per cada concepte, amb descripció de cada partida d'obra, amidaments i preus unitaris. En cas que el pressupost sigui superior a 50.000,00 €, la documentació acreditativa d'haver sol·licitat tres ofertes, d'acord amb el que estableix l'article 15 d'aquesta Resolució. Aquest pressupost ha d'anar signat pel sol·licitant i pel constructor quan es tracta d'obres de rehabilitació d'un habitatge.

11. Llicència o autorització municipal necessària per executar l'obra, en el cas d'obres començades.

12. En cas d'obres començades en el moment de la sol·licitud, certificat d'inici de les obres amb data posterior al dia 21 d'octubre de 2016 signat per un tècnic competent, quan es tracta d'obres subjectes a llicència d'obra major o de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva. En obres començades en habitatges individuals no subjectes a llicència d'obra major, aquest certificat ha d'anar signat per la persona interessada.

13. Fotografies de l'estat anterior a les obres.

ANNEX 2

Documentació necessària per justificar la subvenció i sol·licitar-ne l'abonament

— Certificat final d'obra, signat per un tècnic competent amb data anterior al dia 2 de setembre de 2017, quan es tracta d'obres subjectes a llicència d'obra major o de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva. En obres no subjectes a llicència d'obra major realitzades en habitatges individuals aquest certificat ha d'anar signat per la persona interessada.

— Informe d'avaluació d'edificis amb resultat favorable, si escau, on consti el resultat final de les actuacions, que ha d'estar inscrit en el Registre d'informes d'avaluació d'edificis de les Illes Balears.

— Factures de les obres i, si n'hi ha, dels tècnics que hi intervenen i d'altres despeses, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Resolució de convocatòria de subvencions.

— Fotografies de l'estat final de l'edifici.

— Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 31 de març de 2017.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962

(acarrillo@dgarquit.caib.es)