Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Queixes y Suggeriments (IbSalut)

Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats

Persones destinatàries

Ciudadans

Termini per a resoldre i notificar

15 días

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel quaI es regula la gestió

de les queixes j els suggeriments sobre el funcionament deis serveis

públlcs de I'Administració de la Comunitat Autbnoma de les

mes Balears

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Queixes y suggeriments

Requisits

cap

Documentació a presentar

Formulari en paper

Models:

Termini màxim

ningu

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Ibsalut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Ibsalut

(atenciousuari@ibsalut.caib.es)