Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa de foment del lloguer d'habitatges

Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics.

Persones destinatàries

Article 5 de la convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos des de la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Podeu demanar cita prèvia per a fer la sol·licitud a:

- web cita prèvia

- Teléfon cita prèvia: 900 780 000

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Programa de foment del lloguer d'habitatges

Requisits

.

Documentació a presentar

.

Models:

Termini màxim

.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300