Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa de foment del lloguer d'habitatges

Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics.

Persones destinatàries

Persones físiques majors d'edat

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos des de la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Podeu demanar cita prèvia per a fer la sol·licitud a:

- web cita prèvia

- Teléfono cita previa: 900 780 000

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Tràmits

X

Programa de foment del lloguer d'habitatges

Requisits

Poden sol·licitar les ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d'habitatges que preveu aquesta Resolució les persones físiques majors d'edat residents a les Illes Balears que, a més de complir els requisits generals que estableix l'article 10 de l'Ordre de bases reguladores del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, compleixen els requisits específics següents:

a) Que siguin titulars, en qualitat d'arrendatàries, d'un contracte de lloguer d'habitatge d'una durada mínima d'un any o estiguin en condicions de subscriure'l. El contracte ha d'indicar expressament la referència cadastral de l'habitatge i ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

La condició de persona arrendatària s'ha d'acreditar:

— En cas de ser titular del contracte de lloguer d'habitatge, mitjançant l'aportació d'aquest contracte.

— En el cas de persones que vulguin accedir a un lloguer d'habitatge, el contracte s'ha de presentar en el termini de trenta dies des de la resolució definitiva de la concessió de l'ajuda, que queda condicionada a la presentació d'aquest document.

b) Que l'habitatge objecte de lloguer estigui situat dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Que l'habitatge llogat o per llogar constitueixi la residència habitual i permanent dels arrendataris. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar:

— En cas de ser titulars del contracte de lloguer d'habitatge, amb un certificat de convivència que acrediti, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual a l'habitatge objecte del contracte de lloguer.

— En el cas de persones que vulguin accedir a un lloguer d'habitatge, aquest certificat de convivència s'ha de presentar en el termini de trenta dies des de la resolució definitiva de la concessió de l'ajuda, que queda condicionada a la presentació d'aquest document.

d) Que en les sol·licituds d'ajudes estatals per al lloguer d'habitatges i per a l'àmbit de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la renda de l'habitatge objecte del contracte de lloguer sigui igual o inferior a 600 euros mensuals.

e) Que en les sol·licituds d'ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges i per a l'àmbit de les illes d'Eivissa i Formentera que no siguin susceptibles de l'ajuda estatal prevista en l'apartat d d'aquest article 6, la renda de l'habitatge objecte del contracte de lloguer sigui superior a 600 euros mensuals i igual o inferior a 800 euros mensuals.

f) Que totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.

g) Que els ingressos en conjunt de les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte de lloguer, determinats d'acord amb el que disposa l'article 8, siguin inferiors al límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència o excepcionalment a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

Aquests ingressos s'han d'acreditar amb les dades que consten a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si la persona sol·licitant o qualsevol dels integrants de la unitat de convivència no han presentat la declaració, l'IBAVI pot sol·licitar altres informacions, fins i tot una declaració responsable sobre els ingressos o altres documents acreditatius oficials de l'Agència Tributària, a l'efecte de determinar els ingressos reals de la persona sol·licitant o de la unitat de convivència.

h) Que s'hagi dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l'organisme corresponent. L'IBAVI ha de comprovar d'ofici que s'ha dipositat la fiança.

Article 7

Incompatibilitats

1. No pot ser beneficiària d'aquestes ajudes estatals o autonòmiques per al lloguer d'habitatges aquella persona que incorri en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni aquella persona que hagi estat subjecte d'una revocació d'alguna de les ajudes que preveuen aquest Pla o altres plans estatals o autonòmics d'habitatge per causes imputables als sol·licitants.

2. No es pot concedir l'ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d'habitatges quan la persona sol·licitant o qui tengui la residència habitual i permanent a l'habitatge objecte del contracte de lloguer es trobi en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació:

a) Sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. S'exceptuen d'aquest requisit aquelles persones que siguin titulars d'un habitatge i acreditin que no en disposen per les causes següents:

— Separació o divorci.

— Trasllat obligatori del domicili per motius laborals, sempre que el domicili estigui situat fora de les Illes Balears.

— Qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, acreditada degudament.

b) Tengui parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la part arrendadora.

c) Sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actua com a part arrendadora.

Documentació a presentar

1. Juntament amb la sol·licitud d'ajuda estatal o autonòmica per al lloguer d'habitatges s'ha de presentar la documentació següent:

a) Documents d'identitat de cada una de les persones titulars del contracte de lloguer (DNI, NIE, o document equivalent).

b) Autorització expressa de la persona beneficiària de l'ajuda perquè l'òrgan instructor pugui obtenir la informació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, segons el model que figura en l'annex 2.

Aquesta comprovació es fa abans de dictar la resolució de concessió i, en el cas que hagi vençut el termini de validesa dels certificats expedits, en el moment en què es dicti la resolució per la qual s'ordena el pagament.

Si de la comprovació resulta l'incompliment de les obligacions esmentades, sense més tràmits d'esmena, no es concedirà ni s'abonarà l'ajuda per incompliment dels requisits exigits.

c) Certificat del Registre de la Propietat de cada un dels arrendataris que figuren en el contracte de lloguer de titularitats immobiliàries ubicades en territori espanyol. En cas de ser propietaris o titulars de qualsevol dret que permeti l'ús, la utilització o el gaudi d'algun habitatge a Espanya, cal acreditar-ne la no disponibilitat per alguna de les causes que estableix l'article 7.2 a.

La resta de membres de la unitat de convivència han de signar una declaració responsable que no són titulars de cap immoble ubicat en territori espanyol, segons el model que figura en l'annex 3.

d) Declaracions responsables dels arrendataris del contracte de lloguer, segons el model que figura a l'annex 3:

— Que no incorren en cap de les circumstàncies de prohibició per ser-ne beneficiaris que preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

— Que han de justificar l'aplicació dels fons percebuts, en el termini establert i en la forma que pertoqui.

— Que han de justificar el compliment dels requisits i de les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.

— Que han de destinar l'import íntegre de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual l'han sol·licitat.

— Que han de comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s'exigeixen per concedir la subvenció.

— Que s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents.

— Que han d'aportar tota la informació que els requereixi l'IBAVI o l'òrgan instructor.

— Que no han estat subjecte de revocació de cap de les ajudes que preveuen aquest Pla o altres plans estatals o autonòmics d'habitatge per causes imputables als sol·licitants.

e) Declaracions responsables de tots els membres de la unitat de convivència que tenen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge llogat, segons el model que figura en l'annex 3:

— Que no tenen relació de parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb els arrendadors.

— Que no són socis o partícips de la persona física o jurídica que actua com a part arrendadora.

— Que es comprometen a complir les condicions i els requisits que estableixen l'Ordre de bases i la convocatòria, les quals coneixen i accepten íntegrament.

— Que saben que, en cas de falsedat en les dades o la documentació aportada o d'ocultació d'informació, de les quals es pugui deduir intenció d'engany en benefici propi o aliè, se'ls pot excloure d'aquest procediment i poden ser objecte de sanció; així mateix, si pertoca, els fets s'han de posar en coneixement del ministeri fiscal per si poden ser constitutius d'il·lícit penal.

f) Contracte de lloguer de l'habitatge:

— En cas de contracte de lloguer en vigor, s'ha d'aportar el contracte d'arrendament on figuri expressament la referència cadastral.

— En el cas de les persones que vulguin accedir a un arrendament d'habitatge, a la sol·licitud ha de constar l'import mensual del lloguer previst i el contracte s'ha d'aportar en el termini de 30 dies des de la resolució definitiva de concessió de l'ajuda, que queda condicionada a l'aportació. En el cas que no ho facin, s'entén que desisteixen de la sol·licitud i s'ha de dictar la resolució corresponent d'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g) Certificat de convivència, a l'efecte de determinar que aquest n'és el domicili habitual. Si el contracte de lloguer se subscriu amb posterioritat a la resolució definitiva de concessió, els sol·licitants han de presentar el certificat en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la resolució definitiva de la concessió de l'ajuda, que queda condicionada a l'aportació d'aquest document. En el cas que no ho facin, s'entén que desisteixen de la sol·licitud i s'ha de dictar la resolució corresponent, d'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

h) Rebuts domiciliats de pagament del lloguer en una entitat financera o de crèdit des de l'1 de gener de 2017, en el cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de vigència posterior, a partir d'aquesta i fins a la darrera mensualitat vençuda en la data de la publicació de la convocatòria.

i) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, segons el model que figura en l'annex 5. Aquest document s'ha de signar per ambdues cares.

j) Fotocòpia del llibre de família, en el cas de família nombrosa.

k) En el cas de pertànyer a algun dels sectors preferents, s'ha d'aportar la documentació judicial, bancària, notarial o la resolució administrativa que ho justifiqui.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

21 de setembre

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300

(thueso@sghabiop.caib.es)