Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria d'ajuts destinats a la premsa diària en llengua catalana a les Illes Balears

Donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, en paper o suport digital, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua.

Persones destinatàries

Empreses periodístiques amb domicili social a les Illes Balears i entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a les Illes Balears que tenen com a finalitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions de carácter periodístic.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

- En el cas de publicacions diàries editades durant el 2016, són subvencionables les despeses derivades de les tasques de redacció, edició, comercialització, publicitat i promoció, així com les derivades de la impressió i la distribució de l'edició impresa i les derivades de la publicació i la distribució digitals de l'edició digital.
- En el cas de publicacions diàries editades en castellà que vulguin habilitar durant l'any 2017 una edició en català, són subvencionables les despeses derivades de la contractació i la personalització de sistemes de traducció automàtica basat en informació lingüística, dels assessors lingüístics que participin en la implantació del projecte i de l'edició digital de la versió catalana del mitjà (allotjament web, domini...).

Documentació a presentar

- Documentació necessària per identificar el sol·licitant.
- Documentació relativa a la publicació.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les sol·licituds, i tota la documentació adjunta, s'han de presentar al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, o bé als llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Foment de l'Ús del Català

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(foment@dgpoling.caib.es)