Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana

Donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la población general, tant en l'autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Associacions i entitats sense ànims de lucre i ajuntaments de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Les subvencions que es convoquen mitjançant aquesta Resolució es destinen a activitats que contribueixin a la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l'autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears.

Documentació a presentar

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació detallada al punt 8.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Foment de l'Ús del Català

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(foment@dgpoling.caib.es)

Observacions

Les sol·licituds, i tota la documentació adjunta, s’han de presentar al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (c. de l'Uruguai, s/n Palma), o bé als llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si no es presenta la sol·licitud en el registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha d'enviar per fax l'imprès de sol·licitud emplenat i registrat a la Direcció General de Política Lingüística (971 176 980).