Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Revisió d'examen de les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

En cas de no estar d'acord amb la qualificació realitzada pel tribunal de l'examen teòric de patró d'embarcació d'esbarjo, l'interessat té la possibilitat de sol·licitar una revisió del seu examen.

Persones destinatàries

Persones físiques

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Revisió d'examen de patró d'embarcacions d'esplai

Documentació a presentar

· Instància de sol·licitud de revisió

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.