Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública de subvencions per fomentar els vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la mobilitat urbana sostenible, amb incidència en el parc automobilístic de VTC i d'autotaxis elèctrics purs, elèctrics endollables, alimentats amb GLP o GNC i de baixes emissions, d'acord amb el punt 4 d'aquesta Resolució.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques, residents a les Illes Balears, que siguin titulars d'una llicència d'autotaxi o VTC expedida en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Les persones jurídiques de dret privat constituïdes vàlidament que estiguin donades d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i siguin, a més, titulars d'una llicència d'autotaxi o VTC expedida en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció per fomentar els vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions

Requisits

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques, residents a les Illes Balears, que siguin titulars d'una llicència d'autotaxi o VTC expedida en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Les persones jurídiques de dret privat constituïdes vàlidament que estiguin donades d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i siguin, a més, titulars d'una llicència d'autotaxi o VTC expedida en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es pot rebre ajuda per a l'adquisició o transformació de vehicles nous elèctrics purs, híbrids endollables amb autonomia superior als 40 km, alimentats amb GNC o GLP, o de baixes emissions:

a) Adquisició de vehicles nous amb emissions inferiors o iguals a 100 g CO2/km i 60 mg NOx/km.

b) Adquisició de vehicles nous alimentats amb GLP o GNC, o transformació de vehicles per ser alimentats amb aquests combustibles.

c) Adquisició de vehicles nous elèctrics purs o híbrids endollables amb autonomia superior als 40 km.

Àmbit temporal: Les actuacions s'han d'executar i pagar des de l'1 d'octubre de 2017 fins 09/11/18.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

09/11/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)