Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a les Reials Acadèmies a les Illes Balears

Ajudes econòmiques a l'execució de plans, programes, projectes o activitats en matèria d'acció cívica per a la generació del coneixement i la seva transferència a la societat.

Facilitar a les corporacions de dret públic que tenen per objecte generar el coneixement i l'estudi, el debat en aquest camp, que s'integren en el teixit operatiu de la comunitat, l'acompliment general dels seus objectius d'estudi i aportació. a la vertebració de la cohesió social, territorial i institucional de les Illes Balears mitjançant el finançament de les despeses general de manteniment i funcionament d'aquestes entitats

Persones destinatàries

Corporacions publiques inscrites en el Registre d'acadèmies de la Comunitat Autònoma.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de l'entrada de la sol·licitud en el registre

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud

Requisits

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Les sol·licituds i la documentació complementària s'han d'adreçar a la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior i s'han de presentar en suport paper al Registre General de la Conselleria de Presidència. També es pot utilitzar qualsevol dels mitjans prevists en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i en l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documentació a presentar

S'han de presentar els models i annexes facilitats per la Direcció General de Relacions Institucionals.

Juntament amb la sol·licitud i annexes s'ha de presentar el que s'indica al punt 10.2 de la Resolució de la consellera de Presidència per la qual es convoquen subvencions per al desenvolupament de l'acció cívica per a l'any 2017 en matèria de foment de l'acció cívica per a la generació del coneixement i la seva transferència a la societat mitjançant les corporacions de dret públic (BOIB núm. 83 de 8 de juliol de 2017)

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

1 mes comptador a partir de l'endemà de la publicació al BOIB (8/07/2017)

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Relacions Institucionals

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Relacions Institucionals

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177167

(mgot@dgri.caib.es)