Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a les Acadèmies i Reials Acadèmies de les Illes Balears per a l'any 2018

La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (acadèmies i reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, per afavorir-ne la transferència a les institucions i a la societat.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu la convocatòria les corporacions de dret públic inscrites en el Registre d'acadèmies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, a més, compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud

Requisits

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les sol·licituds i la documentació complementària s'han d'adreçar a la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior i s'han de presentar en suport paper al Registre General de la Conselleria de Presidència. També es pot utilitzar qualsevol dels mitjans prevists en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i en l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documentació a presentar

S'han de presentar els models i annexes facilitats per la Direcció General de Relacions Institucionals.

Juntament amb la sol·licitud i annexes s'ha de presentar el que s'indica al punt 5 de la Resolució de la consellera de Presidència per la qual es convoquen subvencions per per a les acadèmies i reials acadèmies de les Illes Balears per a l'any 2018 (BOIB 06/10/2018).

Models:

Termini màxim

Quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (06/10/2018)

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Relacions Institucionals

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Relacions Institucionals

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177167

(serveirelins@dgri.caib.es)