Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les ajudes les PIMES, prèviament constituïdes a la data de publicació d'aquesta convocatòria i que disposin ja d'un pla d'internacionalització i vulguin consolidar-se com a empresa a l'àmbit internacional, així com la implantació a l'exterior.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç i Empresa

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts i declaració responsable de dades, per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors

Requisits

Microempreses, així com les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears, prèviament constituïdes a la data de publicació d'aquesta convocatòria i que disposin ja d'un pla d'internacionalització i vulguin consolidar-se com a empresa a l'àmbit internacional, així com la implantació a l'exterior.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de dia 13 de juliol de 2017 fins a dia 13 d'agost de 2017.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Promoció Empresarial

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971179800 - Fax: 971176826