Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears

Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març

Persones destinatàries

les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de les Illes Balears en els termes establerts en l'article 3.1 de la Llei 2/2011, de 22 de març

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Solicitud

Requisits

a) No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiàries dels ajuts establertes en l'article 10 de la Llei de subvencions, Text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

b) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de dictar la proposta de resolució.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

Documentació a presentar

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació es pot acreditar per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Estatuts de l'entitat sol·licitant. Les entitats que hagin presentat anteriorment els estatuts a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria queden exemptes de presentar-los novament si ja els van aportar per als mateixos ajuts, excepte en el cas que s'hagin modificat.

c) CIF de l'entitat.

d) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 de la Llei de subvencions, aprovada pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'haurà de fer de conformitat amb allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

e) Pel que fa al requisit previst en el punt 2.b) i c) de l'apartat cinquè de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir informació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant, l'entitat sol·licitant també pot aportar els certificats corresponents de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que acreditin que es troba al corrent de les obligacions indicades.

f) Justificació que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el supòsit que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

g) Justificació de les circumstàncies excepcionals que permeten realitzar el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

h) Declaració responsable de les persones representants orgàniques o voluntàries de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el compromís incondicional que l'ajut que es concedeix es destinarà a la participació institucional de l'entitat.

i) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593.

Models:

Termini màxim

quinze dies comptadors a partir del tercer dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900