Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017

Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear.

Persones destinatàries

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears, que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat, concretament actuacions dirigides a la sensibilització i educació

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Cooperació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

a) Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre corresponent. Cal que la constitució legal de l'entitat i la presència efectiva a les Illes Balears s'hagin produït com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria.

b) Disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

c) Tenir entre els objectius la realització d'activitats i projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles.

d) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) En el cas de fundacions, estar al corrent del compliment de les obligacions comptables amb el Protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

f) No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

g) No incórrer en cap de les prohibicions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

h) No haver estat sancionades o condemnades per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

i) Haver justificat suficientment, si escau, les subvencions o els ajuts rebuts anteriorment del Govern de les Illes Balears

Documentació a presentar

a) Estatuts actualitzats de l'entitat. En el cas de les associacions, han d'estar adaptats a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i en el cas de les fundacions, a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

b) Inscripció en el Registre d'Associacions o en el Registre de Fundacions de les Illes Balears.

c) En el cas d'entitats d'àmbit estatal, original o còpia compulsada del certificat acreditatiu de la inscripció en un registre d'àmbit estatal i de la inscripció de la delegació a les Illes Balears.

d) Documentació acreditativa de la representació legal de l'entitat i de la delegació a les Illes Balears, si escau.

e) Document d'identitat del representant legal de l'entitat.

f) Codi d'identificació fiscal de l'entitat (CIF).

g) Declaració responsable relativa a la veracitat de dades bancàries (la titularitat ha de ser de l'entitat sol·licitant), d'acord amb el model normalitzat disponible al web http://dgcooper.caib.es. En cas que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, n'hi ha prou amb indicar en quin s'ha de fer el pagament.

h) En el cas de les fundacions, document acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions comptables amb el Protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

i) En el cas de no autoritzar la Direcció General de Cooperació en la sol·licitud per comprovar que l'entitat està al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, els certificats administratius corresponents.

j) Les declaracions responsables següents, segons els models facilitats al web http://dgcooper.caib.es:

 De compliment de les obligacions de l'entitat de conformitat amb el que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, el Decret 115/2010 i aquesta convocatòria.

 De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció.

 De totes les ajudes i les subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que s'hagin concedit a l'entitat.

 De disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

 De no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cooperació

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax:

(jfortuny@dgcooper.caib.es)

X

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE APROVAT

Requisits

Punt 18 de la convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Tres mesos des de la dada d'acabament de l'execució del projecte

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cooperació

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax:

(jfortuny@dgcooper.caib.es)