Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical

Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria.

Persones destinatàries

Poden sol·licitar els ajuts adreçats a fomentar el fet sindical que estableix aquesta convocatòria, els sindicats i les organitzacions sindicals que acreditin, en data 31 de desembre de 2017, haver obtingut en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques un nombre mínim de delegats de personal, membres de comitès d'empresa o dels òrgans corresponents de les administracions públiques superior a l'1 % del total de representants elegits en l'àmbit de les Illes Balears, i haver obtingut el mateix percentatge de representació referit a l'àmbit insular en dues illes com a mínim.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden sol·licitar els ajuts adreçats a fomentar el fet sindical que estableix aquesta convocatòria, els sindicats i les organitzacions sindicals que acreditin, en data 31 de desembre de 2017, haver obtingut en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques un nombre mínim de delegats de personal, membres de comitès d'empresa o dels òrgans corresponents de les administracions públiques superior a l'1 % del total de representants elegits en l'àmbit de les Illes Balears, i haver obtingut el mateix percentatge de representació referit a l'àmbit insular en dues illes com a mínim.

A l'efecte que preveu aquesta convocatòria, els mandats representatius obtinguts en l'àmbit de les Illes Balears són els computats com a mandats vàlids, vigents en data 31 de desembre de 2017, per l'Oficina Pública del Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, adscrita a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Per tramitar els expedients administratius dels ajuts, la Direcció General de Treball, Economia social i Salut Laboral ha de certificar, per mitjà de l'Oficina Pública del Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, la documentació acreditativa dels resultats electorals.

A més, per ser beneficiari de qualsevol tipus d'ajut les organitzacions sindicals i els sindicats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social abans de dictar la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

c) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de l'ajut establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

Documentació a presentar

Les sol·licituds s'han d'acompanyar amb els documents següents, en original o fotocòpia compulsada:

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom del sindicat o de l'organització sindical o sindicat sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Estatuts de l'organització sindical o sindicat. Les organitzacions sindicals i els sindicats que hagin presentat els estatuts amb anterioritat a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria queden exempts de presentar-los si ja els varen aportar per als mateixos ajuts, llevat del cas que s'hagin modificat.

c) CIF de l'entitat.

d) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons el que preveu l'apartat 6 del mateix article.

e) Pel que fa als requisits que estableix el punt 3.a) i b) de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

f) Memòria de l'activitat objecte de la subvenció.

g) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

h) Declaració responsable del representant de l'entitat sol·licitant que acrediti que s'han iniciat les actuacions que li són pròpies.

i) Justificació que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el supòsit que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

j) Justificació de les circumstàncies excepcionals que permeten realitzar el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

k) Declaració responsable de les persones representants orgàniques o voluntàries de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el compromís incondicional que l'ajut que es concedeix es destinarà a les finalitats pròpies de l'organització que se subvenciona: foment del fet sindical.

l) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia següent a la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900