Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització de modificació per canvi de titularitat

L'autorització de modificació es aquella que sol·liciten els centres que realitzen canvis en la seva titularitat

Persones destinatàries

El sol·licitant (entitat o persona física titular del centre)

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Tràmits

X

Autorització de modificació per canvi de titularitat

Requisits

Art 13 Decret 100/2010 de 27 d'agost

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971179552

(apericas@dgaval.com)