Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de Rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat

Ajudes per a actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior dels habitatges o d'adequació dels habitatges i els seus accessos a les necessitats específiques dels propietaris o ocupants.

Persones destinatàries

Persones físiques amb discapacitat o majors de 65 anys

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen ajudes de rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat. BOIB nº 57 del 11/05/2017.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Tràmits

X

Sol·licitud ajudes rehabilitació habitatges per millorar accessibilitat

Requisits

Poden ser beneficiàries d'aquesta ajuda les persones físiques amb discapacitat o majors de 65 anys que compleixin els requisits següents:

a) Que l'habitatge sigui la seva residència habitual i permanent. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar amb un certificat d'empadronament.

b) Que el beneficiari resident a les Illes Balears tengui la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, que el beneficiari tengui la residència legal a Espanya.

c) Que estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Que les obres estiguin sense començar en el moment de la visita d'inspecció o, en el cas que les obres estiguin començades, que el sol·licitant presenti un informe signat per un tècnic competent, amb fotografies de l'estat anterior a les obres, que en justifiqui la necessitat. En tot cas, el certificat d'inici de les obres ha de ser posterior a l'1 de setembre de 2016.

e) Si el beneficiari té la condició de llogater, ha de presentar l'autorització del propietari per poder realitzar les obres.

2. En el cas de persones amb discapacitat, aquesta s'ha d'acreditar amb el certificat oficial.

3. No pot ser beneficiari d'aquestes ajudes:

a) Qui incorri en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

b) Qui hagi estat subjecte d'una revocació d'alguna de les ajudes atorgades en la convocatòria de l'any 2015 o 2016 per a la rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat.

Documentació a presentar

1. Document d'identitat del sol·licitant (DNI, NIE...).

2. En cas que faci la sol·licitud un representant, l'escriptura pública d'atorgament de poders o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. La documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o una autorització expressa perquè l'òrgan instructor pugui obtenir aquesta informació.

4. Un certificat d'empadronament de la persona amb discapacitat o major de 65 anys.

5. En el cas de persones amb discapacitat, un certificat oficial que acrediti la discapacitat.

6. Una declaració responsable de la persona amb discapacitat o major de 65 anys segons el model que figura a l'annex 3.

7. Autorització expressa del propietari de l'habitatge, en cas que s'hagi acordat entre el propietari i el llogater que aquest darrer faci les obres de rehabilitació i sol·liciti la subvenció.

8. Projecte de l'actuació, en cas que el projecte sigui necessari, o memòria de les actuacions per realitzar juntament amb el pressupost corresponent.

En cas que les obres estiguin començades, s'ha de presentar un informe signat per un tècnic competent, amb fotografies de l'estat anterior de les obres, que justifiqui la necessitat de dur-les a terme.

9. Pressupost de les obres desglossat degudament, amb amidaments i preus unitaris i, en cas que el pressupost sigui superior a 30.000,00 €, documentació acreditativa d'haver sol·licitat tres ofertes, d'acord amb el que estableix l'article 7.4.

10. Certificat d'inici de les obres, en cas d'obres començades, segons el que es disposa a l'article 5 d.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

17 de juliol de 2017

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300

(meobrador@sgh.caib.es)