Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017

Establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017, en les següents modalitats:

Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament.

Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament.

Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament.

Persones destinatàries

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Cooperació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Punt 4 de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 26 d'abril de 2017

Documentació a presentar

Punt 5 de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 26 d'abril de 2017

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Trenta dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooper.caib.es)

X

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE APROVAT

Requisits

Punt 16 de la convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tres mesos des de la finalització del projecte

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooper.caib.es)