Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2017

Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

Persones destinatàries

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears o d'àmbit estatal que duguin a terme projectes d'emergències destinats a la satisfacció de les necessitats bàsiques urgents i immediates de població.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Punt 6 de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 12 d'abril de 2017

Documentació a presentar

Punt 8 de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 12 d'abril de 2017

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les sol·licituds es poden presentar a partir del setè dia natural comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 15 de novembre de 2017. Només es poden presentar projectes en el termini màxim de dotze mesos des del moment que s'hagi produït el fet desencadenant de la situació d'emergència.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortunyf@dgcooper.caib.es)

X

Justificació projecte aprovat

Requisits

Punt 18 de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 12 d'abril de 2017 per la qual s'estableix la convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tres mesos comptadors des de la data d'acabament de l'execució

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortunyf@dgcooper.caib.es)