Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria subvencions per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears

Aquesta convocatòria té per objecte establir la convocatòria d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia (laboral, de l'educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l'esport i el lleure i de la comunicació), en el marc de les actuacions previstes a l'article 2.1.j de les bases reguladores.

Persones destinatàries

Les associacions, federacions de les associacions, fundacions i qualsevol altra persona jurídica privada sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu, radicades a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de la data de publicació de la convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Resolució convocatòria subvencions campanyes divulgatives LGTBI 2017

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

5.2 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre corresponent.

b) Disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

c) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Documentació a presentar

a) Original o còpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant i del document de constitució de l'entitat.

b) Original o còpia compulsada del NIF de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal de l'entitat sol·licitant.

c) Original o fotocòpia compulsada del document de constitució de l'entitat i els seus estatuts socials degudament registrats en el registre corresponent o bé certificat d'inscripció registral dels documents esmentats.

d) Original o fotocòpia compulsada de l'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud.

e) Declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens públic o privat, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada (Annex III).

f) Declaració responsable de no concórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (Annex IV).

g) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant de complir les obligacions dels beneficiaris i beneficiàries previstes a l'article 11 del Text Refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i les obligacions establertes en el punt 21 d'aquesta convocatòria (Annex V)

h) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda autonòmica, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en cas de denegar l'autorització prevista en el punt 5 d'aquest apartat (Annex VI).

i) Memòria explicativa del projecte i del pressupost previst per executar-la (Annex VII).

j) Sol·licitud d'autorització per contractar amb empresa vinculada, si pertoca (Annex VIII).

k) Una declaració responsable del fet de no haver estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionades o condemnades per resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions publiques pel període estipulat a l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, i per eradicar l'LGTBIfòbia (Annex IX).

l) Declaració responsable o acreditació amb un document bancari que l'entitat beneficiària és titular del compte bancari facilitat, en què constin el nom de l'entitat beneficiària, el número d'identificació fiscal i el compte bancari complet (Annex X)

m) Documentació complementària que pugui ajudar a especificar i conèixer més els criteris, les possibilitats, l'abast i el finançament per a la realització de les activitats o accions subvencionables, si escau.

Models:

Termini màxim

Un mes des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOIB (del 26 d'abril de 2017 al 25 de maig de 2017, ambdós inclosos).

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Coordinació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Coordinació

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177161 - Fax: 971176346

(gestio@dgcg.caib.es)

Observacions

Són actuacions susceptibles d’ajut, en el marc d’aquesta convocatòria, la creació i la realització de campanyes de difusió dels drets d’LGTBI, de sensibilització envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l’LGTBIfòbia a les Illes Balears, amb la finalitat de donar a conèixer la diversitat sexual i de gènere a la ciutadania de les Illes Balears, fomentar una percepció i una actitud positives cap al col•lectiu LGTBI per evitar situacions de rebuig i de marginació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i donar difusió de la Llei 8/2016 a tota la ciutadania de les Illes Balears, especialment a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i les seves famílies amb l’objectiu de que coneguin els nous drets que els concedeix aquesta Llei. Dites actuacions s'han de realitzar des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017, d’acord amb l’import màxim de 20.000 € previst a la partida pressupostària 11401 121C02 48000 00.