Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018

L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes balears per al 2018, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears, amb la seva història, cultura i llengua.

L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions.

Persones destinatàries

Les associacions o els centres socials legalment reconeguts, sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia al territori on es trobin assentats i constituïts com a comunitats balears a l'exterior, que compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

S'adjunta model de sol·licitud

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Tràmits

X

Inici del procediment, presentació de sol·licituds

Requisits

De conformitat amb el que estableixen els articles 1 i 24 del Decret 103/1998, poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions o centres socials legalment reconeguts, sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia en el territori on es trobin assentats i constituïts com a comunitats balears a l'exterior.

Les entitats esmentades en el punt anterior han de complir els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre de comunitats balears assentades fora de les Illes Balears.

b) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb la Seguretat Social.

c) No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

d) No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Documentació a presentar

Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud signada per la persona que tengui la representació legal, segons el model

normalitzat disponible al web http://dgrelins.caib.es.

A més, s'ha de presentar original o còpia compulsada de la documentació següent:

a) Estatuts actualitzats de l'entitat.

b) Documentació acreditativa de la representació legal de l'entitat.

c) Número d'identificació fiscal de l'entitat.

d) Declaració responsable relativa a la veracitat de dades bancàries (la titularitat ha de ser de l'entitat sol·licitant).

e) Declaració responsable que l'entitat no està donada d'alta davant la Seguretat Social i l'Agència Estatal de l'Administració

Tributària o, en cas que hi estigui o hi hagi estat, autorització a la Conselleria de Presidència per comprovar que l'entitat està al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o presentació dels certificats administratius corresponents.

f) Les declaracions responsables següents, segons els models facilitats al web http://dgrelins.caib.es:

— De compliment de les obligacions de l'entitat.

— De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció.

— De totes les ajudes i les subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera,

relacionades amb la sol·licitud, o que s'hagin concedit a l'entitat

2. Projecte per al qual se sol·licita la subvenció

a) Memòria descriptiva de les activitats o de la inversió per a la qual es demana l'ajuda.

b) Pressupost de la despesa.

3. Sol·licitud de pagament a la bestreta, si escau, i justificació de no disposar de recursos per finançar l'activitat.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

En qualsevol moment del 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100