Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018

L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes balears per al 2018, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears, amb la seva història, cultura i llengua.

L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions.

Persones destinatàries

Les associacions o els centres socials legalment reconeguts, sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia al territori on es trobin assentats i constituïts com a comunitats balears a l'exterior, que compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

S'adjunta model de sol·licitud

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Tràmits

X

Inici del procediment, presentació de sol·licituds

Requisits

De conformitat amb el que estableixen els articles 1 i 24 del Decret 103/1998, poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions o centres socials legalment reconeguts, sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia en el territori on es trobin assentats i constituïts com a comunitats balears a l'exterior.

Les entitats esmentades en el punt anterior han de complir els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre de comunitats balears assentades fora de les Illes Balears.

b) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb la Seguretat Social.

c) No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

d) No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Documentació a presentar

Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud signada per la persona que tengui la representació legal, segons el model

normalitzat disponible al web http://dgrelins.caib.es.

A més, s'ha de presentar original o còpia compulsada de la documentació següent:

a) Estatuts actualitzats de l'entitat.

b) Documentació acreditativa de la representació legal de l'entitat.

c) Número d'identificació fiscal de l'entitat.

d) Declaració responsable relativa a la veracitat de dades bancàries (la titularitat ha de ser de l'entitat sol·licitant).

e) Declaració responsable que l'entitat no està donada d'alta davant la Seguretat Social i l'Agència Estatal de l'Administració

Tributària o, en cas que hi estigui o hi hagi estat, autorització a la Conselleria de Presidència per comprovar que l'entitat està al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o presentació dels certificats administratius corresponents.

f) Les declaracions responsables següents, segons els models facilitats al web http://dgrelins.caib.es:

— De compliment de les obligacions de l'entitat.

— De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció.

— De totes les ajudes i les subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera,

relacionades amb la sol·licitud, o que s'hagin concedit a l'entitat

2. Projecte per al qual se sol·licita la subvenció

a) Memòria descriptiva de les activitats o de la inversió per a la qual es demana l'ajuda.

b) Pressupost de la despesa.

3. Sol·licitud de pagament a la bestreta, si escau, i justificació de no disposar de recursos per finançar l'activitat.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

En qualsevol moment del 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100