Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació de denùncies voluntàries

Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre

Persones destinatàries

Particulars i empreses

Termini per a resoldre i notificar

No es procedent

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.
  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

PRESENTACIÓ DE DENÚNCIES VOLUNTÀRIES

Requisits

BREU DESCRIPCIÓ DELS FETS I DATA, MATRICULA DEL VEHICLE, IDENTITAT DEL PRESUMPTE RESPONSABLE I DEL DENUNCIANT. EN EL CAS DE QUÈ SIGUIN DENÚNCIES FORMULADES PER PARTICULARS HAURAN DE CONSTAR A MÉS NOM I LLINATGES, DOMICILI, DNI O DOCUMENT EQUIVALENT EN EL CAS DELSEXTRANGERS.

QUAN LA DENÚNCIA SIGUI FORMULADA PER PERSONES JURÍDIQUES, S'IDENTIFICARÀ AL REPRESENTANT I LA PERSONA JURÍDICA REPRESENTADA.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

CAP

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei de Sancions

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(transportsinspeccio@dgmobil.caib.es)