Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica

Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Empresaris i autònoms titulars d'autoritzacions administratives que habiliten per a la realització de transport de viatgers, o titulars d'altres autoritzacions de transport quan cometin infraccions tipificades a la Llei 4/2014.

Termini per a resoldre i notificar

1 any des de la data de l'acord d'inici

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Acord d'inici

Requisits

Aquells que determina l'article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el reglament del procediment a seguir per l'Administració del comunitat autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, d'acord amb allò que estableixen els articles 99 i 100 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, i supletòriament, els prevists en l'article 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'acord amb allò que estableix la disposició final novena de la Llei 4/2014: a) Identificació de la persona/es presumptament responsables; b) Exposició dels fets, indicació de la infracció o infraccions, sancions i nomrativa aplicable; c) òrgan competent per resoldre; d) instructor i secretari del procediment; e) mesures de caràcter provisional; f) indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment, així com dels terminis pel seu exercici.; g) indicació de la possibilitat de fer el pagament de la sanció amb el descompte del 30% amb les conseqüències determinades per la llei.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 dies per formular al·legacions a l'acord d'inici i proposar prova; 30 dies hàbils per fer el pagament de la sanció amb el descompte del 30%.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei de Sancions

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(transportssancions@dgmobil.caib.es)