Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica

Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Empresaris i autònoms titulars d'autoritzacions administratives que habiliten per a la realització de transport de viatgers, o titulars d'altres autoritzacions de transport quan cometin infraccions tipificades a la Llei 4/2014.

Termini per a resoldre i notificar

1 any des de la data de l'acord d'inici

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Acord d'inici

Requisits

Aquells que determina l'article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el reglament del procediment a seguir per l'Administració del comunitat autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, d'acord amb allò que estableixen els articles 99 i 100 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, i supletòriament, els prevists en l'article 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'acord amb allò que estableix la disposició final novena de la Llei 4/2014: a) Identificació de la persona/es presumptament responsables; b) Exposició dels fets, indicació de la infracció o infraccions, sancions i nomrativa aplicable; c) òrgan competent per resoldre; d) instructor i secretari del procediment; e) mesures de caràcter provisional; f) indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment, així com dels terminis pel seu exercici.; g) indicació de la possibilitat de fer el pagament de la sanció amb el descompte del 30% amb les conseqüències determinades per la llei.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 dies per formular al·legacions a l'acord d'inici i proposar prova; 30 dies hàbils per fer el pagament de la sanció amb el descompte del 30%.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei de Sancions

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(transportssancions@dgmobil.caib.es)