Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades

Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres

Persones destinatàries

Empreses i autònoms titulars d'autoritzacions administratives que habiliten per a realitzar transport de viatgers amb taxi o lloguer amb conductor

Termini per a resoldre i notificar

1 any des de la data de l'acord d'inici

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.
  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Tràmits

X

Acord d'inici

Requisits

Els prevists en l'article 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: a) Identificació de la persona presumptament responsable: b) Fets denunciats, qualificació i sanció: c) Identificació d'instructor i secretari; d) òrgan competent per resoldre el procediment i norma d'atribució de competència, així com la indicació de la possibilitat de que el presumpte responsable pugui reconèixer la seva responsabilitat; e) Mesures de caràcter provisional; f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència del procediment.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 dies per formular al·legacions a l'acord d'inici i proposar prova; 30 dies hàbils per fer efectiu el pagament de la quantia de la sanció amb el descompte del 30%.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei de Sancions

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(transportssancions@dgmobil.caib.es)