Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic.

Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres.

Persones destinatàries

Las empreses, persones físiques o jurídiques, que vulguin actuar davant l' administració de Transports mitjançant representants,

Termini per a resoldre i notificar

.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Atorgament de la representació / apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic.

Requisits

1.Per dur a terme aquest tràmit telemàticament, tant el que atorga la seva representació com el que l'accepta han de disposar de Certificat electrònic.

2. Emplenar el document adjunt amb totes les dades que es requereixen

Documentació a presentar

Si el que atorga la representació ho fa com a representant legal d'una altra persona física o jurídica, haurà d'aportar certificació registral u altre document públic acreditatiu del seu nomenament i de la seva vigència .

Models:

Termini màxim

.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(freus@dgmobil.caib.es)