Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI)

Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI

Persones destinatàries

Odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar assistència bucodental en el marc del PADI

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Servei PADI

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Declaració responsable.

Requisits

Declaració responsable

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Sis mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de l'Ibsalut

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció d'Assistència Sanitària

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175951

(padi@ibsalut.caib.es)