Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius

Ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues i en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, d'àmbit de les Illes Balears, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre l'1 de setembre de 2016 i el 20 de novembre de 2016.

El termini per presentar les sol·licituds és el següent:

- Campionats o proves fets des de l'1 de setembre de 2016 fins a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB: el termini per presentar les sol·licituds serà de 10 naturals comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

- Campionats o proves fets des de la data de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 20 de novembre de 2016: el termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

b) Els esportistes de les Illes Balears de les categories cadet, infantil, juvenil, júnior, sènior o absoluta, que participin en les lligues d'àmbit autonòmic, o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

c) Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, únicament pel que fa a les seleccions esportives autonòmiques.

d) Els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats a la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que es presentin de manera completa i correcta a partir de l'ordre de presentació i fins que s'exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

Les resolucions s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per poder ser-ne beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la corresponent llicència federativa balear (o de l'espanyola en el cas de l'apartat d del punt 2.1) vigent de la categoria juvenil, júnior, sènior o absoluta en el moment de fer el desplaçament i que siguin residents a les Illes Balears.

Per tal d'unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un esportista pertany a la categoria juvenil quan ha fet 17 anys. No obstant això, en cas que hi hagi esportistes menors de 17 anys però que participin en una categoria inclosa en aquesta convocatòria, els desplaçaments d'aquests menors també són objecte de subvenció.

Documentació a presentar

Documentació principal: Sol·licitud

Documentació complementària:

a) Còpia o duplicat de la factura acreditativa del desplaçament. A cada factura ha de constar que s'ha fet el pagament, amb el rebut o mitjançant el text "rebut", "cobrat" o "venda al comptat", no el "pagat" o "comptabilitzat". Així mateix, s'hi ha d'incloure la signatura del perceptor, identificada de manera clara, amb nom, cognoms i representació amb què actua i data. També es pot adjuntar a la factura un document que acrediti que se n'ha liquidat l'import, tant si és amb un rebut com amb un comprovant bancari d'ingrés en el compte del subministrador.

b) En cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

c) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació amb què actua.

d) Còpia de l'acta del partit o de la prova esportiva, o certificat de l'entitat organitzadora o de la federació esportiva corresponent relatiu a la participació o l'assistència de l'esportista o del club a la competició.

e) Fotocopia de la llicencia esportiva en vigor de l'esportista.

f) Certificat de la federació balear corresponent de que l'esportista ha assolit la marca mínima exigible per poder participar en la prova o campionat. Les federacions esportives han d'establir en els seus reglaments esportius les marques mínimes exigibles als esportistes i que aquests han d'acreditar.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que es presentin de manera completa i correcta a partir de l'ordre de presentació i fins que s'exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena).