Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Proves de llengua catalana de gener de 2017

Es convoquen les proves de gener de 2017 per obtenir els següents certificats oficials de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i específics de català (llenguatge administratiu).

Persones destinatàries

Per presentar-se a les proves és necessari complir els requisits següents:

- Tenir més de setze anys en el moment de fer la prova.
- Dins el termini d'inscripció establert en el punt 7 d'aquestes bases, haver-se inscrit, haver pagat la taxa d'inscripció i haver presentat la sol·licitud tal com estableix el punt 3 d'aquestes bases.

Termini per a resoldre i notificar

No aplica.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Lingüística

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Tràmit d'inscripció

Requisits

Per presentar-se a les proves és necessari complir els requisits següents:

- Tenir més de setze anys en el moment de fer la prova.
- Dins el termini d'inscripció establert en el punt 7 d'aquestes bases, haver-se inscrit, haver pagat la taxa d'inscripció i haver presentat la sol·licitud tal com estableix el punt 3 d'aquestes bases.

En el cas d'inscriure's a la prova del certificat de llenguatge administratiu, acreditar com a requisit previ el certificat C1 de llengua catalana, com a mínim, o un altre que s'hagi declarat equivalent.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Termini d'inscripció: del 2 al 16 de novembre de 2016.

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte
Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Lingüística

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980