Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria Joves Qualificats 2016

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

Persones destinatàries

Poden beneficiar-se de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria els ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que tinguin la intenció de contractar persones desocupades amb més de 18 anys i menys de 30 anys, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada; i que tinguin capacitat tècnica i de gestió suficients per executar el projecte corresponent. Les mancomunitats no disposen d'assignació pròpia i només poden presentar sol·licitud prèvia renúncia, total o parcial a la seva assignació per part d'aquells ajuntaments que no hi participin directament.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos des de la publicació de la convocatòria en el BOIB

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Contacte:

Equip tècnic

Edifici Rotonda Asima

Camí Vell de Bunyola, 43 –despatx 8- PALMA

Telèfon: 971 784991

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Convocatòria Joves Qualificats 2016

Requisits

Els establerts a la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 11 d'octubre de 2016,

per la qual s'aprova, pel procediment d'urgència, en el marc del Programa SOIB Jove, la convocatòria de subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l'ocupació dels joves amb estudis de grau superior a les Illes Balears cofinançada pel Fons Social Europeu, a través

del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil

Documentació a presentar

La establerta a l'apartat 10 de la Resolució

Models:

Termini màxim

31/10/2016

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942