Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 27 de juliol de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 6 d'agost de 2016, número 189), ha convocat les ajudes individualitzades següents:

a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals.

Persones destinatàries

Alumnat que presenta:

a) necessitats específiques de suport educatiu, derivades de discapacitat i trastorn greu de conducta.

b) necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.

Termini per a resoldre i notificar

31 de maig de 2017

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les sol·licituds d'ajuda i de subsidi hauran d'emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica https://www.mecd.gob.es a l'apartat corresponent a "Becas, Ayudas y subvenciones".

Una vegada imprès el document en format PDF que es genera, s'ha de presentar, signat per el sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en el centre on l'alumne hagi de cursar els seus estudis al 2016-2017, amb la documentació necessària.

Lloc de presentació

Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar en el centre educatiu en que l'alumne hagi de cursar els seus estudis al 2016-2017.

Termini de presentació

Fins el 29 de septiembre de 2016 (inclòs)

Requisits

1- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, acreditada per :

- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'IBAS

- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenents de l'administració educativa corresponent

- Certificat de discapacitat.

2- Haver complit els 2 anys d'edat a dia 31 de desembre de 2015. Excepcionalment podran concedir-se ajudes a alumnes menors de 2 anys sempre que els equips certifiquin aquesta necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat

3- Estar escolaritzats en un centre específic, en unitat d'educació especial de centres ordinari, o en centre ordinari que escolaritzi alumnat que presenta necessitats educatives especials, creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent.

4- Estar per davall dels llindars de renda familiar i de patrimoni descrits a l'article quatre de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats

5- L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associat a alta capacitat intel·lectual ha d'acreditar aquesta circumstància i haver complit el sis anys a 31 de desembre del 2015

-Qualssevol altre previst a la convocatòria

Òrgan competent per a resoldre

- Secció de Beques

Tràmits

X

Convocatòria d'ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Requisits

- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta

- Haver complit 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2015

- Estar escolaritzar en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presentan necessitats educatives especials, que hagin estat creads o autoritzats definitivament per l'administració educativa corresponent

-Estar cursant alguna dels nivells educatius indicats

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Dia 29 de septembre de 2016

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte

Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(fjespinosa@dgice.caib.es)

X

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017

Requisits

Requisits

1- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, acreditada per :

- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'IBAS

- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenents de l'administració educativa corresponent

- Certificat de discapacitat.

2- Haver complit els 2 anys d'edat a dia 31 de desembre de 2015. Excepcionalment podran concedir-se ajudes a alumnes menors de 2 anys sempre que els equips certifiquin aquesta necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat

3- Estar escolaritzats en un centre específic, en unitat d'educació especial de centres ordinari, o en centre ordinari que escolaritzi alumnat que presenta necessitats educatives especials, creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent.

4- Estar per davall dels llindars de renda familiar i de patrimoni descrits a l'article quatre de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats

5- L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associat a alta capacitat intel·lectual ha d'acreditar aquesta circumstància i haver complit el sis anys a 31 de desembre del 2015

-Qualssevol altre previst a la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

03/10/2016

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte

Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(fjespinosa@dgice.caib.es)