Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 27 de juliol de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 6 d'agost de 2016, número 189), ha convocat les ajudes individualitzades següents:

a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals.

Persones destinatàries

Alumnat que presenta:

a) necessitats específiques de suport educatiu, derivades de discapacitat i trastorn greu de conducta.

b) necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.

Termini per a resoldre i notificar

31 de maig de 2017

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions


Les sol·licituds d'ajuda i de subsidi hauran d'emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica https://www.mecd.gob.es a l'apartat corresponent a "Becas, Ayudas y subvenciones".

Una vegada imprès el document en format PDF que es genera, s'ha de presentar, signat per el sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en el centre on l'alumne hagi de cursar els seus estudis al 2016-2017, amb la documentació necessària.

Lloc de presentació

Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar en el centre educatiu en que l'alumne hagi de cursar els seus estudis al 2016-2017.

Termini de presentació

Fins el 29 de septiembre de 2016 (inclòs)

Requisits

1- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, acreditada per :
- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'IBAS
- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenents de l'administració educativa corresponent
- Certificat de discapacitat.

2- Haver complit els 2 anys d'edat a dia 31 de desembre de 2015. Excepcionalment podran concedir-se ajudes a alumnes menors de 2 anys sempre que els equips certifiquin aquesta necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat

3- Estar escolaritzats en un centre específic, en unitat d'educació especial de centres ordinari, o en centre ordinari que escolaritzi alumnat que presenta necessitats educatives especials, creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent.

4- Estar per davall dels llindars de renda familiar i de patrimoni descrits a l'article quatre de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats

5- L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associat a alta capacitat intel·lectual ha d'acreditar aquesta circumstància i haver complit el sis anys a 31 de desembre del 2015

-Qualssevol altre previst a la convocatòria

Òrgan competent per a resoldre

- Secció de Beques

Tràmits

X

Convocatòria d'ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Requisits

- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta
- Haver complit 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2015
- Estar escolaritzar en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presentan necessitats educatives especials, que hagin estat creads o autoritzats definitivament per l'administració educativa corresponent
-Estar cursant alguna dels nivells educatius indicats

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Dia 29 de septembre de 2016

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte
Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(fjespinosa@dgice.caib.es)

X

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017

Requisits

Requisits

1- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, acreditada per :
- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'IBAS
- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenents de l'administració educativa corresponent
- Certificat de discapacitat.

2- Haver complit els 2 anys d'edat a dia 31 de desembre de 2015. Excepcionalment podran concedir-se ajudes a alumnes menors de 2 anys sempre que els equips certifiquin aquesta necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat

3- Estar escolaritzats en un centre específic, en unitat d'educació especial de centres ordinari, o en centre ordinari que escolaritzi alumnat que presenta necessitats educatives especials, creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent.

4- Estar per davall dels llindars de renda familiar i de patrimoni descrits a l'article quatre de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats

5- L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associat a alta capacitat intel·lectual ha d'acreditar aquesta circumstància i haver complit el sis anys a 31 de desembre del 2015

-Qualssevol altre previst a la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

03/10/2016

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte
Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(fjespinosa@dgice.caib.es)