Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 27 de juliol de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 6 d'agost de 2016, número 189), ha convocat les ajudes individualitzades següents:

a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals.

Persones destinatàries

Alumnat que presenta:

a) necessitats específiques de suport educatiu, derivades de discapacitat i trastorn greu de conducta.

b) necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.

Termini per a resoldre i notificar

31 de maig de 2017

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les sol·licituds d'ajuda i de subsidi hauran d'emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica https://www.mecd.gob.es a l'apartat corresponent a "Becas, Ayudas y subvenciones".

Una vegada imprès el document en format PDF que es genera, s'ha de presentar, signat per el sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en el centre on l'alumne hagi de cursar els seus estudis al 2016-2017, amb la documentació necessària.

Lloc de presentació

Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar en el centre educatiu en que l'alumne hagi de cursar els seus estudis al 2016-2017.

Termini de presentació

Fins el 29 de septiembre de 2016 (inclòs)

Requisits

1- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, acreditada per :

- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'IBAS

- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenents de l'administració educativa corresponent

- Certificat de discapacitat.

2- Haver complit els 2 anys d'edat a dia 31 de desembre de 2015. Excepcionalment podran concedir-se ajudes a alumnes menors de 2 anys sempre que els equips certifiquin aquesta necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat

3- Estar escolaritzats en un centre específic, en unitat d'educació especial de centres ordinari, o en centre ordinari que escolaritzi alumnat que presenta necessitats educatives especials, creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent.

4- Estar per davall dels llindars de renda familiar i de patrimoni descrits a l'article quatre de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats

5- L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associat a alta capacitat intel·lectual ha d'acreditar aquesta circumstància i haver complit el sis anys a 31 de desembre del 2015

-Qualssevol altre previst a la convocatòria

Òrgan competent per a resoldre

- Secció de Beques

Tràmits

X

Convocatòria d'ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Requisits

- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta

- Haver complit 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2015

- Estar escolaritzar en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presentan necessitats educatives especials, que hagin estat creads o autoritzats definitivament per l'administració educativa corresponent

-Estar cursant alguna dels nivells educatius indicats

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Dia 29 de septembre de 2016

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte

Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177758 - Fax: 0

(fjespinosa@dgice.caib.es)

X

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017

Requisits

Requisits

1- Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, acreditada per :

- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'IBAS

- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenents de l'administració educativa corresponent

- Certificat de discapacitat.

2- Haver complit els 2 anys d'edat a dia 31 de desembre de 2015. Excepcionalment podran concedir-se ajudes a alumnes menors de 2 anys sempre que els equips certifiquin aquesta necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat

3- Estar escolaritzats en un centre específic, en unitat d'educació especial de centres ordinari, o en centre ordinari que escolaritzi alumnat que presenta necessitats educatives especials, creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent.

4- Estar per davall dels llindars de renda familiar i de patrimoni descrits a l'article quatre de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats

5- L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associat a alta capacitat intel·lectual ha d'acreditar aquesta circumstància i haver complit el sis anys a 31 de desembre del 2015

-Qualssevol altre previst a la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

03/10/2016

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte

Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177758 - Fax: 0

(fjespinosa@dgice.caib.es)