Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 11 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 13 d'agost de 2016, número 195), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris

Persones destinatàries

Alumnat que reuneixi els requisits i cursi algun dels estudis següents:

a) Primer i Segon curs de batxillerat.

b) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

c) Ensenyaments artístics professionals.

d) Ensenyaments esportius.

e) Ensenyaments Artístics superiors.

f) Estudis religiosos superiors.

g) Estudis militars superiors.

h) Estudis d'idiomes realitzats en Escoles Oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat a distància.

i) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits pels centres públics i centres privats concertats que tinguin autoritzat l'ensenyament de Formació Professional.

j) Formació Professional bàsica.


Alumnat que reuneixi els requisits i cursi algun dels estudis següents:

a) Primer i Segon curs de batxillerat.

b) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

c) Ensenyaments artístics professionals.

d) Ensenyaments esportius.

e) Ensenyaments Artístics superiors.

f) Estudis religiosos superiors.

g) Estudis militars superiors.

h) Estudis d'idiomes realitzats en Escoles Oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat a distància.

i) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits pels centres públics i centres privats concertats que tinguin autoritzat l'ensenyament de Formació Professional.

j) Formació Professional bàsica.

Termini per a resoldre i notificar

31 de maig de 2017

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Requisits:

De caràcter general, acadèmics i econòmics. Es poden consultar a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a "Becas, ayudas, subvenciones y premios", seguint les següents passes: "Para estudiar" / entrar en l'apartat corresponent als estudis en què es matricularà l'alumne.


Termini de presentació

Fins al dia 3 d'octubre de 2016 ( inclòs)

Òrgan competent per a resoldre

- Secció de Beques

Tràmits

X

Convocatòria de beques de caràcter general

Requisits

-No estar en possessió o no reunir els requisits indispendsables per obtindre un títol del mateix nivel o superior al que correspongi al dels estudis per els que solicita la beca.
-Estar matriculat en algún dels ensenyaments indicats

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Dia 3 d'octubre de 2016

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte
Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(Beques@sgtedu.caib.es)

X

Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris.

Requisits

De caràcter general, acadèmics i econòmics. Es poden consultar a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a "Becas, ayudas, subvenciones y premios", seguint les següents passes: "Para estudiar" / entrar en l'apartat corresponent als estudis en què es matricularà l'alumne.

Documentació a presentar

-

Termini màxim

03/10/2016

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte
Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(Beques@sgtedu.caib.es)