Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director.

Es preveuen dues modalitats:

− Modalitat A: projectes que sol·licitin una subvenció igual o superior a 60.000 €.

− Modalitat B: projectes que sol·licitin una subvenció inferior a 60.000 €.

Persones destinatàries

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre, radicades a les Illes Balears, que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

De conformitat amb el que estableix l'article 4.2 b del Decret 115/2010, poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats jurídiques privades sense ànim de lucre, radicades a les Illes Balears, que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat.

S'entén per radicades a les Illes Balears que estiguin inscrites en el Registre d'Associacions o en el Registre de Fundacions de les Illes Balears o, en el cas que estiguin inscrites en un registre d'àmbit estatal, que disposin d'una seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears. S'entén per disposar de delegació permanent i activa tenir seu social o delegació amb establiment permanent a les Illes Balears, i disposar d'un equip de gestió o un òrgan de feina amb capacitat de decisió a les Illes Balears que pugui assumir la responsabilitat directa dels projectes o les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, com també estar en condicions de facilitar en qualsevol moment a la Direcció General de Cooperació qualsevol aclariment, informació i documentació sobre la comptabilitat i la gestió del projecte durant les fases de seguiment, execució i justificació.

Les entitats esmentades en el punt anterior han de complir els requisits següents:

a. Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre corresponent. Cal que la constitució legal de l'entitat i la presència efectiva a les Illes Balears s'hagin produït com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria.

b. Disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

c. Tenir entre els seus objectius la realització d'activitats i projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles.

d. Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e. En el cas de fundacions, estar al corrent del compliment de les obligacions comptables amb el Protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

f. No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

g. Executar l'actuació mitjançant un soci local al país empobrit. S'entén per soci local o contrapart estrangera la persona jurídica creada i reconeguda d'acord amb la legislació del país on s'ha de desenvolupar l'acció que manté relacions de col·laboració amb l'entitat o agrupació beneficiària i que assumeix en tot o en part l'execució directa de les actuacions objecte de subvenció.

h. No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

i. Haver justificat suficientment, si escau, les subvencions o els ajuts rebuts anteriorment del Govern de les Illes Balears.

Documentació a presentar

Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud signada per la persona que tengui la representació legal i el formulari de projectes de cooperació per al desenvolupament, degudament emplenat, segons el model normalitzat disponible al web , seguint la guia facilitada amb aquesta finalitat. És un requisit indispensable per a l'admissió de la sol·licitud presentar en termini el formulari del projecte —en paper i en suport informàtic.

Per a projectes amb una sol·licitud de subvenció igual o superior a 60.000,00 €, el formulari A.

Per a projectes amb una sol·licitud de subvenció inferior a 60.000,00 €, el formulari B.

A més, s'ha de presentar original o còpia compulsada de la documentació següent:

a. Estatuts actualitzats de l'entitat. En el cas d'associacions, han d'estar adaptats a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i en el cas de fundacions, a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

b. Inscripció en el Registre d'Associacions o en el Registre de Fundacions de les Illes Balears.

c. En el cas d'entitats d'àmbit estatal, original o còpia compulsada del certificat acreditatiu de la inscripció en un registre d'àmbit estatal i del fet que disposen d'una delegació o seu a les Illes Balears.

d. Documentació acreditativa de la representació legal de l'entitat i de la delegació a les Illes Balears, si escau.

e. Document d'identitat del representant legal de l'entitat.

f. Codi d'identificació fiscal de l'entitat (CIF).

g. Declaració responsable relativa a la veracitat de dades bancàries (la titularitat ha de ser de l'entitat sol·licitant), d'acord amb el model normalitzat disponible al web http://dgcooper.caib.es. En cas que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, basta indicar en quin s'ha de fer el pagament.

h. En el cas de fundacions, document acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions comptables amb el Protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

i. En el cas de desplaçament de personal expatriat, informe signat per la persona que representa legalment l'entitat, que en justifiqui la necessitat, les tasques que s'han de fer, el temps de dedicació i la retribució.

j. Declaració del responsable de l'entitat de complir les disposicions del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'Estatut dels cooperants, especialment les relatives a l'assegurança dels cooperants.

k. En el cas de no autoritzar en la sol·licitud la Direcció General de Cooperació per comprovar que l'entitat està al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, cal presentar els certificats administratius corresponents.

l. Les declaracions responsables següents, segons els models facilitats al web http://dgcooper.caib.es:

De compliment de les obligacions de l'entitat.

De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció.

De totes les ajudes i les subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que s'hagin concedit a l'entitat.

De disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

Pel que fa al soci local, s'ha de presentar una còpia de la documentació següent:

a. Estatuts de l'entitat formalment inscrits en el registre que correspongui.

b. Certificat expedit per l'organisme oficial competent que acrediti que l'entitat té personalitat jurídica al país on radica.

c. Document d'identificació de la persona responsable legal i el seu nomenament com a tal.

d. En cas que el soci local sigui una administració pública, original o còpia compulsada del certificat de compromís de la seva participació en el projecte.

Tota la documentació del soci local s'ha de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears, en anglès, francès o portuguès.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins dia 30 de setembre

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooper.caib.es)

X

Justificació projecte aprovat

Requisits

Punt 17 de la Convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tres mesos des de la data d'acabament de l'execució del projecte

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooper.caib.es)

X

Informe de seguiment

Requisits

Punt 16 de la Resolució de la Convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Cada sis mesos des del començament de l'activitat objecte d'ajut

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooper.caib.es)