Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria programes mixts d'ocupació i formació per a joves de garantia juvenil i per a persones majors de 30 anys

Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2016 per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i una altra, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial

Persones destinatàries

Poden presentar projectes mixts d'ocupació i formació en el marc d'aquesta Resolució les entitats sense ànim de lucre que s'esmenten a continuació i que han de ser competents per executar-ne les obres o els serveis, a més de disposar de la capacitat tècnica i de gestió suficients:

a) Òrgans, organismes autònoms i altres ens de l'Administració general de l'Estat i de la Comunitat Autònoma

b) Entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals

c) Consorcis

d) Associacions, fundacions i d'altres entitats sense ànim de lucre

Les entitats sol·licitants han d'estar acreditades i/o inscrites (el mateix dia de la publicació d'aquesta convocatòria) en el Registre Estatal d'Entitats de Formació en cadascuna de les especialitats que sol·licitin incloses en el Catàleg d'Especialitats Formatives d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Equip tècnic

Edifici Rotonda Asima

Camí Vell de Bunyola, 43 –despatx 8- PALMA

Telèfon: 971 784800

Fax: 971 784939

Normativa del procediment

  • Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 28 de juliol de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a 2016 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació amb dues línies d'ajuts.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentación solicitudes hasta el 17 de agosto de 2016

Requisits

Pueden ser beneficiarios: órganos, organismos autónomos y otros entes de la Administración General del Estado y de la CAIB, entidades locales, consorcios, asociaciones, fundaciones, y otras entidades sin ánimo de lucro; acreditadas y/o inscritas en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 meses

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942