Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria d'idiomes i noves tecnologies

S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'idiomes i noves tecnologies, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2016-2018

Persones destinatàries

Les persones sol·licitants han de tenir els centres degudament inscrits en el Registre Estatal d'entitats de Formació, en el territori de les Illes Balears, en cadascuna de les especialitats formatives del Catàleg d'especialitats formatives per a les quals concorren, d'acord amb els requisits que estableix l'article 30 de l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març. Els centres o les entitats de formació han de complir els requisits que s'especifiquen en els programes del Catàleg d'especialitats formatives corresponents a la formació que s'hi imparteixi.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El termini per presentar les sol·licituds de subvenció és de 15 dies comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria.

Per a més informació contactau amb:
Temes pedagògics: Tel 971 78 49 91 (Ext. 79588/69292)
Temes juridicoadministratius: Tel 971 78 49 91 (Ext. 69844)
Temes de justificació econòmica: Tel 971 78 49 91 (Ext. 67589)

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Sol·licitud

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 dies naturals

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942