Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria de menors i famílies, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin

Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació:

1- Executar programes que treballen amb persones joves que han estat sotmeses a tutela administrativa o amb un expedient de mesures judicials i que es troben en procés d'emancipació.

2- Prevenir i tractar el maltractament infantil.

3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques.

4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats.

Persones destinatàries

Entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, que tenguin com a objecte en els estatuts activitats en matèria de serveis socials i atenció als col·lectius indicats i que disposin d'una seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria, per a les quatre línees, les entitats privades següents:

1- Entitats que adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas, sigui una unió d'associacions.

2- Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tenguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

Per a la línea 1, també queden excloses les següents entitats:

1- Col.legis i associacions professionals, les entitats esportives, els centres docents o d'ensenyament.

2- Entitats de tipus polític o sindical.

3- Entitats que desenvolupin el projecte presentat exclussivament amb personal voluntari.

Termini per a resoldre i notificar

Les resolucions, tant de concessió com de denegació, han de ser motivades i s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds. Les resolucions s'han de notificar individualment a cada entitat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

Justificació de la subvenció

Documentació a presentar

Models:

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Família

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Família

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

X

Acceptació o renúncia de la subvenció

Requisits

Presentació del document d'acceptació o renúncia

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Notificada o publicada la proposta de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor que accepten la proposta o bé que hi renuncien en el termini de 5 dies naturals.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Família

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Família

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

X

Sol·licitud

Requisits

Presentació de la sol·licitud i annexos indicats a la convocatòria

Documentació a presentar

Sol.licitud i annexos indicats a la convocatòria

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds poden presentar-se del 6 al 20 de juliol del 2016.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Família

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Família

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

Observacions

Les entitats interessades poden presentar, com a màxim, dues sol·licituds per concòrrer a dues de les línees subvencionables per aquesta convocatòria.