Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre i fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per empreses i associacions empresarials.

També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions

Persones destinatàries

1) Les petites i mitjanes empreses següents: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns (no s'inclouen les empreses del sector públic).

2) Les associacions empresarials.

3) Les persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data de la presentació la sol·licitud i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció

Requisits

Veure convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini és de 3 mesos des de la publicació de la convocatòria

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044

X

Presentació de documentació complementària per via telemàtica

Requisits

Haver realitzat prèviament una sol·licitud de subvenció telemàtica

Documentació a presentar

Sol·licitud, documentació annexa o subsanació de deficiències.

Iniciar la tramitació online per a presentar la documentació complementària al tràmit 044

Models:

Termini màxim

10 dies

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044

X

Justificació i pagament

Requisits

Un cop realitzades les actuacions i abans del 9 de novembre de 2018 cal aportar tota la documentació justificativa de l'execució de l'obra indicada a la convocatòria juntament amb els documents que s'adjunten a continuació

Documentació a presentar

Memòria d'actuació justificativa.

Document fotogràfic de l'actuació.

Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclou:

1r. Una llista classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació dels creditors i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

2n. Justificants de pagament.

3r. Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import i la procedència.

Factures originals o compulsades corresponents a la llista de despeses anterior.

En cas d'instal·lacions connectades a xarxa: Justificant de la realització del tràmit davant la UDIT o la DG d'Energia i Canvi Climàtic de la inscripció de la instal·lació i còpia de l'informe d'acceptació del punt de connexió de l'empresa distribuïdora .

En cas d'instal·lacions aïllades: Justificant de tramitació davant la UDIT de la inscripció de la instal·lació.

En el cas de sistemes d'acumulació: Garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys

En cas que el beneficiari sigui una empresa:

- Declaració que no ha contractat amb empreses vinculades o justificant que ha demanat autorització prèvia per fer-ho

- Còpia dels comptes de major de proveïdors

Models:

Termini màxim

9 de novembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044