Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública

Reclamació potestativa contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés dels ciutadans als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions o enfront de la falta material d'accés a la informació quan una resolució prèvia ho hagi concedit.

Persones destinatàries

Totes les persones amb capacitat d'obrar que hagin fet una sol.licitud d'accés a informació pública i no estiguin conformes amb la resolució recaiguda, o no se'ls hagi donat la informació quan una resolució prèvia ha estimat aquesta sol.licitud per la Comissió.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució de la reclamació és de tres mesos des de la recepció de la sol.licitud per la Comissió.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

Tràmits

X

Model de sol·licitud de reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública

Documentació a presentar

Models:

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

Plaça del Rosari, núm. 5, entl. i 1a planta. - Fax: 971176895

(coinp@ajuridic.caib.es)