Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Procediment per a l'habilitació excepcional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats

Facilitar que les persones de les categories de personal curador, gericultor o d'auxiliar d'ajuda a domicili que tenguin 55 anys o més el 31 de desembre de 2015 i que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional, quedin habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin una experiència mínima de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers deu anys.

Persones destinatàries

Persones que compleixin els requisits que estableix el punt 3 de l'article novè del Decret 31/2016, de 27 de maig.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Tràmits

X

Sol·licitud d'habilitació excepcional de persones que tenguin 55 anys o més el 31 de desembre de 2015 en les categories professionals de personal cuidador, gericultor o d'auxiliar d'ajuda a domicili

Requisits

Tenir 55 anys o més el 31 de desembre de 2015.
Acreditar una experiència mínima de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores traballades els darrers deus anys en la categoria de la qual sol·liciten l'habilitació excepcional.

Documentació a presentar

Còpia compulsada del DNI/NIE, si no ha autoritzat la verificació de la identitat.
Informe de Vida laboral en el que consti l'experiència laboral exigida.
Còpies compulsades dels Certificats d'empresa i / o contractes que acreditin l'experiència laboral en aquesta categoria professional o amb aquestes funcions.

Models:

Termini màxim

Sense Termini

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Social

Tel.: 971177413 - Fax: 971176018

(ajudes@dgplafor.caib.es)

Observacions

Sol·licitud d'inscripció al Procedimenet d'habilitació excepcional de persones que tenguin 55 anys o més el 31 de desembre de 2015 i acreditin una experiència mínima de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en la categoria professional que correspongui els darrers deu anys.