Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats

Facilitar que les persones de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que tinguin 55 anys o més el 31 de desembre de 2017 i que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional, quedin habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període.

Les persones que no reuneixin els requisits per a l'habilitació excepcional, podran sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022.

Persones destinatàries

Persones que compleixin els requisits establerts en el punt 2 ("Habilitació excepcional") o el punt 3 ("Habilitació provisional") de l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 19 d'octubre de 2017 pel qual es modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008 sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema, modificat per l'Acord de 7 d'octubre de 2015.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Tràmits

X

Sol·licitud d'habilitació excepcional i/o provisional de persones que tinguin 55 anys o més el 31 de desembre de 2017 en les categories professionals de personal cuidador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent per

Requisits

Tenir 55 anys o més el 31 de desembre de 2017.

Acreditar una experiència mínima de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades els darrers 12 anys en la categoria de la qual sol·liciten l'habilitació excepcional o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període.

Documentació a presentar

Còpia compulsada del DNI/NIE, si no ha autoritzat la verificació de la identitat.

Informe de Vida laboral en el que consti l'experiència laboral exigida.

Còpies compulsades dels Certificats d'empresa i / o contractes que acreditin l'experiència laboral en aquesta categoria professional o amb aquestes funcions.

Còpies compulsades dels certificats dels mòduls de formació relacionats amb les competències professionals a acreditar (han de sumar un mínim de 300 hores).

Models:

Termini màxim

Fins el 31 de desembre de 2022

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Social

Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)