Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental següents:


  • Sensibilització i informació sobre els principals problemes dels residus, la biodiversitat, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears.

  • Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.

  • Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals.

  • Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals a les Illes Balears.

Persones destinatàries

Persones físiques, associacions i altres entitats de dret privat legalment constituïdes sense ànim de lucre, que promouen i realitzen activitats esmentades a l'objecte de la convocatòria dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al termini comprès entre l'1 de gener i el 30 d'octubre de 2017.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des del dia de presentació formal de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Tràmits

X

Justificació

Requisits

Documentació a presentar  • Compte justificatiu

Models:

Termini màxim

Abans de dia 1 de novembre de 2017.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Ambiental

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784946 - Fax: 971784945

(spou@dgcc.caib.es)