Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor d'entitats sense ànim de lucre 2018

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental que s'indiquen a continuació executats dins el termini comprès entre l'1 de gener i el 30 d'octubre de 2018:

- Sensibilització i informació sobre els principals problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears.

- Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.

- Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals.

- Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals a les Illes Balears.

Persones destinatàries

Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, que promouen i duen a terme activitats esmentades a l'objecte de la convocatòria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des del dia de presentació formal de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Sol·licitud

Documentació a presentar

Documentació:

- Sol·licitud (annex 1)

- Declaració altres subvencions (annex 2)

- Declaració dades bancàries (annex 3).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins dia 7 de maig de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Ambiental

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784946 - Fax: 971784945

(spou@dgcc.caib.es)

X

Justificació

Requisits

Documentació a presentar

Compte justificatiu

Models:

Termini màxim

Fins dia 31 d'octubre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Ambiental

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784946 - Fax: 971784945

(spou@dgcc.caib.es)