Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental següents:


  • Sensibilització i informació sobre els principals problemes dels residus, la biodiversitat, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears.

  • Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.

  • Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals.

  • Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals a les Illes Balears.

Persones destinatàries

Persones físiques, associacions i altres entitats de dret privat legalment constituïdes sense ànim de lucre, que promouen i realitzen activitats esmentades a l'objecte de la convocatòria dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al termini comprès entre l'1 de gener i el 30 d'octubre de 2017.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des del dia de presentació formal de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Tràmits

X

Justificació

Requisits

Documentació a presentar  • Compte justificatiu

Models:

Termini màxim

Abans de dia 1 de novembre de 2017.

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Ambiental

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784946 - Fax: 971784945

(spou@dgcc.caib.es)