Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2016

Donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2016.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions tots els esportistes que obtenguin una puntuació igual o superior a deu punts, considerant el càlcul obtingut quan s'apliquen els criteris i barems per avaluar les sol·licituds explicats en l'apartat 9. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2015 o en alguns casos en què els títols aconseguits els anys 2013 i 2014 continuïn vigents.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

REQUISITS

a) Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, des d'abans de l'1 de gener de 2015 fins a l'actualitat.

b) Tenir el domicili fiscal a Espanya.

c) Posat que hagin competit l'any 2015 per una comunitat autònoma, ser aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Posat que hagin competit l'any 2015 amb llicència federativa autonòmica, ser aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit posat que no hi hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l'esportista o en cas que l'esportista tengui llicència nacional.

e) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, ni cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. Posat cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol·licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Plataforma:

https://paeb.es

http://paeb.es

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2016

Documentació a presentar

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut