Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts 2015-2016 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50 %

S'aprova la convocatòria 2015-2016 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020

Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius.

S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web.

Persones destinatàries

Els col·lectius vulnerables que han d'atendre els serveis de processos d'inserció prevists en aquesta convocatòria són els següents:

- Col·lectiu de persones amb discapacitat i amb dificultats especials d'inserció laboral.

- Col·lectiu de joves en risc d'exclusió social, d'entre 16 i 30 anys, i amb dificultats especials d'inserció laboral.

- Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral.

-- Col·lectiu de persones amb discapacitat per malaltia mental i amb dificultats especials d'inserció laboral.

- Col·lectiu de dones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral.

Termini per a resoldre i notificar

Tal com ho estableix la convocatòria (BOIB núm. 184, de 19 de desembre de 2015)

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les sol·licituds s'han de fer mitjançant els models facilitats pel SOIB a disposició de les persones interessades a la seu del SOIB, ubicada a l'edifici de la rotonda Asima, en el camí Vell de Bunyola, núm. 43 (polígon de Son Castelló), a Palma, i a qualsevol de les delegacions a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera o en la web.

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General del SOIB o per mitjà de qualsevol altra de les formes que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener).

En cas de presentar la sol·licitud davant una oficina de Correus, ha d'anar dins un sobre obert perquè el funcionari de Correus la dati i la segelli abans de certificar-la, d'acord amb l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual es regula la prestació dels serveis postals.

Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent de la seu del SOIB, es recomana enviar per fax el full amb el segell d'entrada dins termini al SOIB durant les 24 hores següents a l'acabament del termini hàbil. Si s'envia per correu certificat, també es recomana trametre per fax el full de la sol·licitud amb el segell de correus en què consti la tramesa dins termini. El núm. de fax és: 971 78 49 39.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Models:

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)