Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Processos electorals federacions esportives que optin pel sistema de representació per estaments per al període 2016-2020

Aquest procediment té per objecte la convocatòria de l'assemblea de les federacions esportives que optin pel sistema de representació per estaments, per tal de configurar-ne la seva composició i posteriorment elegir els presidents corresponents, i si escau, les juntes directives per al període 2016-2020.

Aquestes federacions hauran de seguir els tràmits que es detallen a continuació:

1. Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries i de la documentació electoral (annexes B-1 a B-8).

2. Sol·licitud, si s'escau, del vot anticipat davant la Direcció General d'Esports i Joventut.

3. Elecció i presentació de la relació d'assembleistes electes a la Direcció General d'Esports i Joventut.

4. Elecció de president i de junta directiva, si escau.

Persones destinatàries

Federacions Esportives de les Illes Balears reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears que optin pel sistema de representació per estaments

Termini per a resoldre i notificar

En funció de les dates específiques que figurin en els respectius calendaris electorals federatius ratificats per la Direcció General d'Esports i Joventut (veure en particular cada un dels tràmits B-1, B-2 , B-3 i B-4)

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

B-2 Sol·licitud, si s'escau, del vot anticipat davant la Direcció General d'Esports i Joventut.

Requisits

- Tenir llicència federativa en vigor expedida per una federació esportiva de les Illes Balears, la qual hagi optat pel sistema de representació per estaments.

- Estar inclòs en el cens electoral aprovat per l'assemblea

Documentació a presentar

1. Sol·licitud de validació de la sol·licitud del vot anticipat dirigida a la Direcció General d'Esports i Joventut.

2. DNI original en vigor i còpia per acarar.

3. Llicència federativa en vigor i de l'any o de la temporada anterior, original i còpia.

4. Manifestació degudament acreditada del motiu de la sol·licitud

5. Si es tracta d'una sol·licitud efectuada per un club esportiu: poder notarial acreditatiu de la representació de l'entitat.

- Per a la validació del vot: la DGEiJ disposa de deu dies comptadors a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, sense perjudici de les possibles suspensions previstes a l'article 42.5 de la Llei 30/1992.

Dins aquest termini també ha de comunicar la validació a la junta electoral de la federació esportiva corresponent.

- Per a la remissió dels vots anticipats, la DGEiJ els ha de trametre a la junta electoral de la federació corresponent abans de les 14 hores del dia hàbil immediatament anterior al dia previst per a les eleccions.

Termini màxim

Les persones que vulguin sol·licitar el vot anticipat ho han de fer, com a màxim, 25 dies abans de la data prevista per a l'elecció dels assembleistes, d'acord amb el calendari electoral ratificat per la DGEiJ.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Observacions

El procediment té per objecte la validació per part de la DGEiJ de les sol·licituds de vot anticipat efectuades pels federats amb motiu de les votacions a assembleistes quant als processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears que hagin optat pel sistema de representació per estaments.

Poden efectuar aquest tràmit les persones físiques federades a les Illes Balears que pertanyin als estaments d'esportistes, tècnics, jutges o àrbitres que vulguin exercir el seu vot anticipadament quant a l'elecció d'assembleistes amb motiu del processos electorals federatius. La federació en qüestió ha d'haver aprovat prèviament que el sistema de representació sigui per estaments.

Així mateix podran sol·licitar el vot anticipat les persones físiques que actuïn amb representació acreditada -poder notarial atorgat a l'efecte- dels clubs esportius o entitats privades que tenguin dret a vot.

Tots els sol·licitants han de figurar en el cens electoral aprovat per l'assemblea de la federació.

X

B-3 Elecció i presentació de la relació d'assembleistes electes a la Direcció General d'Esports i Joventut.

Requisits

- Ser una federació esportiva reconeguda i inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i que l'assemblea federativa hagi acordat prèviament que el sistema de representació serà per estaments.

- Que s'hagi dictat per l'òrgan competent una resolució per la qual es ratifiquen les actuacions prèvies i preparatòries del procés electoral i la documentació electoral.

Documentació a presentar

La Junta electoral trametrà la relació d'assembleistes i el certificat del secretari o la secretària de la junta electoral amb el vist-i-plau del president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels assembleistes electes (article 20.3 del decret 86/2008).

Termini màxim

En funció de les dates específiques que figurin en els respectius calendaris electorals federatius ratificats per la Direcció General d'Esports i Joventut.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Observacions

Tenir constància, per part de la Direcció General d'Esports i Joventut, de la composició de l'òrgan de govern, entre els membres del qual n'ha de resultar elegit el president o la presidenta de la federació i, si n'és el cas, la junta directiva.

Després de la proclamació definitiva dels assembleistes electes, d'acord amb el calendari electoral ratificat per la Direcció General d'Esports i Joventut

X

B-1 Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries i de la documentació electoral (annexes B-1 a B-8).

Requisits

Presentació davant la DGEiJ de l'original i una còpia acarada de l'acta de l'assemblea general en la qual s'han aprovat les actuacions prèvies i la documentació electoral, amb 2 exemplars originals d'aquesta.

Tota la documentació presentada per les federacions haurà d'anar degudament signada i segellada.

Documentació a presentar

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Observacions

El procediment té per objecte la ratificació de les actuacions prèvies i preparatòries dels processos electorals i de la documentació electoral, sens perjudici del text refós dels Estatuts aprovats per les assemblees de les federacions esportives de les Illes Balears. en relació als processos electorals federatius que s&'han de convocar cada quatre anys i han de coincidir amb l'any olímpic (Jocs Olímpics d'Estiu)

X

B-4 Elecció de president i de junta directiva, si escau.

Requisits

1. Amb caràcter previ:

- Ser una federació esportiva reconeguda i inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, la qual hagi aprovat per assemblea que la forma de l'òrgan de gestió i administració serà col·legiada, és a dir, junta directiva.

- Que s'hagi dictat per l'òrgan competent una resolució per la qual es ratifiquen les actuacions prèvies i preparatòries del procés electoral i de la documentació electoral.

- Que s'hagi presentat a la Direcció General d'Esports i Joventut una relació dels assembleistes nats i una certificació de la junta electoral que acrediti la proclamació dels candidats.

- Que s'hagi dictat per l'òrgan competent una resolució per la qual es ratifica el president electe de la corresponent federació, en el cas que la federació hagi acordat que el president electe designi la junta directiva.

2. El president o la presidenta o la junta electoral ha de comunicar a la DGEiJ, a l'Assemblea Balear de l'Esport i a la federació espanyola corresponent la composició de la junta directiva designada pel president o la presidenta amb assignació de càrrecs o elegida per l'assemblea general.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud d'inscripció de la junta directiva de la federació en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears dirigida a la Direcció General d'Esports i Joventut.

b) Original i còpia per acarar de l'acta de l'Assemblea general en la qual s'ha procedit a la votació del president de la federació i junta directiva, si s'escau. ( En el supòsit que s'hagi acordat prèviament per assemblea que la junta directiva també serà elegida per l'Assemblea). Aquest document s'entén tramitat amb motiu de la ratificació del president ja que es tracta d'una elecció conjunta.

c) Escrit del president electe de la federació de designació dels membres que conformen la seva junta directiva (en el supòsit que s'hagi acordat prèviament per l'assemblea que la junta directiva serà designada pel president un cop aquest estigui ratificat per la DGEiJ)

*Si una federació esportiva ha acordat per assemblea que l'òrgan de gestió i administració serà unipersonal, un cop ratificat el president es procedeix a la seva inscripció i posterior publicació en el BOIB, ja que totes les funcions recauran en la persona del president i no tendrà junta directiva.

d) Resguard de pagament de la taxa.

Per cada sol·licitud d'inscripció del nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de l'òrgan de representació: 15,00 €.

La taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació. La justificació de l'ingrés s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud corresponent, amb excepció dels supòsits als quals es refereixen les lletres f), g) i h) de l'article 348 bis, en els quals la justificació de l'ingrés s'ha de fer en el moment de la recollida dels documents objecte de la sol·licitud."

L'abonament de la taxa es pot realitzar:

1) Telemàticament: accedint al portal de la Agència Tributaria de les Illes Balears.

2) Presencialment: omplint el document "model 046" que podeu recollir al registre de qualsevol conselleria del Govern de les Illes Balears i seguint les instruccions que es troben al dors del document.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Observacions

El procediment té per objecte la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives i publicació en el BOIB de les juntes directives de les federacions esportives de les Illes Balears (en relació als processos electorals federatius que s'han de convocar cada quatre anys i han de coincidir amb l'any olímpic -Jocs Olímpics d'Estiu-.)

Iniciació:

-d'ofici (si les federacions han optat prèviament per elecció de la junta directiva per part de l'Assemblea)

- a instància de part (si les federacions han optat prèviament per designació de la junta directiva pel president un cop ratificat aquest)