Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Processos electorals federacions esportives que optin pel sistema de representació per clubs per al període 2016-2020

Aquest procediment té per objecte la convocatòria de l'assemblea de les federacions esportives que optin pel sistema de representació per clubs, per tal de configurar-ne la seva composició i posteriorment elegir els presidents corresponents, i si escau, les juntes directives per al període 2016-2020.

Aquestes federacions hauran de seguir els tràmits que es detallen a continuació:

1. Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries i de la documentació electoral (annexes A-1 a A-5).

2. Presentació de la relació d'assembleistes nats a la Direcció General d'Esports i Joventut.

3. Elecció de president i de junta directiva, si escau.

Codi SIA

208264

Persones destinatàries

Federacions Esportives de les Illes Balears reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears que optin pel sistema de representació per clubs

Termini per a resoldre i notificar

En funció de les dates específiques que figurin en els respectius calendaris electorals federatius ratificats per la Direcció General d'Esports i Joventut (veure en particular cada un dels tràmits A-1, A-2 i A-3)

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports

Tràmits

X

A-2 Presentació relació assembleistes nats a la Direcció General d'Esports i Joventut

Requisits

- Ser una federació esportiva reconeguda i inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i que l'assemblea federativa hagi acordat prèviament que el sistema de representació serà per clubs.

- Que s'hagi dictat per l'òrgan competent una resolució per la qual es ratifiquen les actuacions prèvies i preparatòries del procés electoral i la documentació electoral.

Documentació a presentar

La junta electoral trametrà la relació d'assembleistes i el certificat del secretari o la secretària de la junta electoral amb el vist-i-plau del president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels assembleistes nats (article 20.3 del Decret 86/2008)

Termini màxim

En funció de les dates específiques que figurin en els respectius calendaris electorals federatius ratificats per la Direcció General d'Esports i Joventut.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Observacions

Tenir constància, per part de la Direcció General d'Esports i Joventut, de la composició de l'òrgan de govern, entre els membres del qual n'ha de resultar elegit el president o la presidenta de la federació, i si nés el cas, la junta directiva.

X

A-3 Elecció de president i de junta directiva, si escau

Requisits

1. Amb caràcter previ:

- Ser una federació esportiva reconeguda i inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, la qual hagi aprovat per assemblea que la forma de l'òrgan de gestió i administració serà col·legiada, és a dir, junta directiva.

- Que s'hagi dictat per l'òrgan competent una resolució per la qual es ratifiquen les actuacions prèvies i preparatòries del procés electoral i de la documentació electoral sens perjudici del text refós dels Estatuts de les federacions esportives de les Illes Balears.

- Que s'hagi presentat a la Direcció General d'Esports i Joventut una relació dels assembleistes nats i una certificació de la junta electoral que acrediti la proclamació dels candidats.

- Que s'hagi dictat per l'òrgan competent una resolució per la qual es ratifica el president electe de la corresponent federació, en el cas que la federació hagi acordat que el president electe designi la junta directiva.

2. El president o la presidenta o la junta electoral ha de comunicar a la DGEiJ, a l'Assemblea Balear de l'Esport i a la federació espanyola corresponent la composició de la junta directiva designada pel president o la presidenta amb assignació de càrrecs o elegida per l'assemblea general.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud d'inscripció de la junta directiva de la federació en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears dirigida a la Direcció General d'Esports i Joventut.

b) Original i còpia per acarar de l'acta de l'Assemblea general en la qual s'ha procedit a la votació del president de la federació i junta directiva, si s'escau. ( En el supòsit que s'hagi acordat prèviament per assemblea que la junta directiva també serà elegida per l'Assemblea). Aquest document s'entén tramitat amb motiu de la ratificació del president ja que es tracta d'una elecció conjunta.

c) Escrit del president electe de la federació de designació dels membres que conformen la seva junta directiva (en el supòsit que s'hagi acordat prèviament per l'assemblea que la junta directiva serà designada pel president un cop aquest estigui ratificat per la DGEiJ)

Si una federació esportiva ha acordat per assemblea que l'òrgan de gestió i administració serà unipersonal, un cop ratificat el president es procedeix a la seva inscripció i posterior publicació en el BOIB, ja que totes les funcions recauran en la persona del president i no tendrà junta directiva.

d) Resguard de pagament de la taxa.

Per cada sol·licitud d'inscripció del nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de l'òrgan de representació: 15,00 €.

La taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació. La justificació de l'ingrés s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud corresponent, amb excepció dels supòsits als quals es refereixen les lletres f), g) i h) de l'article 348 bis, en els quals la justificació de l'ingrés s'ha de fer en el moment de la recollida dels documents objecte de la sol·licitud."

L'abonament de la taxa es pot realitzar:

1) Telemàticament: accedint al portal de la Agència Tributaria de les Illes Balears.

2) Presencialment: omplint el document "model 046" que podeu recollir al registre de qualsevol conselleria del Govern de les Illes Balears i seguint les instruccions que es troben al dors del document.

Termini màxim

En función de las fechas específicas que figuren en los respectivos calendarios electorales federativos ratificados por la Dirección General de Deportes y Juventud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Observacions

El procediment té per objecte la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives i publicació en el BOIB de les juntes directives de les federacions esportives de les Illes Balears (en relació als processos electorals federatius que s'han de convocar cada quatre anys i han de coincidir amb l'any olímpic -Jocs Olímpics d'Estiu-.)

X

A-1 Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries del procés electoral i de la documentació electoral

Requisits

Presentació davant la DGEiJ de l'original i una còpia acarada de l'acta de l'assemblea general en la qual s'han aprovat les actuacions prèvies i la documentació electoral, amb 2 exemplars originals d'aquesta.

Documentació a presentar

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Observacions

El procediment té per objecte la ratificació de les actuacions prèvies i preparatòries dels processos electorals i de la documentació electoral. En relació als processos electorals federatius que s'han de convocar cada quatre anys i han de coincidir amb l'any olímpic (Jocs Olímpics d'Estiu)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional