Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per al suport als programes de tecnificació esportiva de les federacions esportives de les Illes Balears

Atendre necessitats derivades del desenvolupament de programes de tecnificació esportiva de les federacions esportives de les Illes Balears.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Requeriments:

Federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i que desenvolupen programes de tecnificació esportiva de les modalitats o especialitats establertes en l'annex 2.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears per desenvolupar programes de tecnificació esportiva de les modalitats o especialitats establertes en l'annex 2.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els esports que ja tenen un programa de tecnificació esportiva desenvolupat directament per la Fundació per a l'Esport Balear.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

Ajuts per al suport als programes de tecnificació esportiva de les federacions esportives de les Illes Balears

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut