Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears

Concessió d'ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Organitzacions empresarials amb domicili a les Illes Balears que tinguin la condició de més representatives en aquest mateix àmbit d'acord amb la disposició addicional sisena de l'Estatut dels Treballadors.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, abans de dictar la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

c) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiàries dels ajuts establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

Documentació a presentar

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom del l'organització empresarial sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Estatuts de l'organització empresarial. Les organitzacions empresarials que hagin presentat els estatuts amb anterioritat a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria queden exemptes de presentar-los si ja els varen aportar per als mateixos ajuts, llevat que s'hagin modificat.

c) CIF de l'entitat.

d) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons el que preveu l'apartat 6 del mateix article.

e) Pel que fa als requisits que estableix el punt 3.a) i b) de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que en denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

f) Memòria de l'activitat objecte de la subvenció.

g) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

h) Declaració responsable del representant de l'entitat sol·licitant que acrediti que s'han iniciat les actuacions que li són pròpies.

i) Justificació que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el supòsit que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

j) Justificació de les circumstàncies excepcionals que permeten realitzar el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

k) Declaració responsable de les persones representants orgàniques o voluntàries de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el compromís incondicional que l'ajut que es concedeix es destinarà a les finalitats pròpies de l'organització que se subvencionen: manteniment de les seves estructures organitzatives.

l) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'internet http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593.

Models:

Termini màxim

De sol·licitud: El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia següent a la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900