Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació

Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa:

Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa:

Projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades mitjançant la creació de centres especials d'ocupació o l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquest programa inclou les actuacions d'assistència tècnica, inversions fixes i finançament parcial d'interessos de préstecs.

REQUISITS:

Estar inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria Treball, Comerç i Indústria i resta de requisits que consten en la convocatòria.

Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la de les Illes Balears

Haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals

Persones destinatàries

Entitats titulars de centres especials d'ocupació i centres especials d'ocupació amb personalitat pròpia

Termini per a resoldre i notificar

De sol·licitud: Des del tercer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB a dia 15 de setembre de 2017

De resolució: Dos mesos des de la presentació de la sol·licitud

De l'activitat subvencionable: 1 d'octubre de 2016 a 1 de desembre de 2017

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) El projecte que es presenti ha de suposar la generació d'ocupació estable. S'entén que es genera ocupació estable quan es contracta de manera indefinida (ordinària o fixa discontínua) una persona amb discapacitat inscrita en demanda d'ocupació en el servei públic d'ocupació corresponent, i també quan es transformin en indefinits els contractes temporals subscrits amb persones amb discapacitat, sempre que aquestes constin inscrites en demanda d'ocupació abans del contracte temporal que es transforma.

b) La incorporació dels treballadors amb contracte indefinit o la transformació de contractes temporals en indefinits ha de suposar un increment net de l'ocupació fixa de les persones amb discapacitat en el centre especial d'ocupació en relació amb la mitjana dels dotze mesos anteriors a la contractació. Per calcular aquest increment, s'han de tenir en compte les regles següents:

- El nivell de plantilla de persones amb discapacitat s'ha de calcular sobre la base de la mitjana aritmètica de persones amb discapacitat del centre especial d'ocupació amb contractació indefinida o fixa discontínua en els dotze mesos immediatament anteriors a la contractació o, si pertoca, en el nombre de mesos realment transcorreguts des de la data d'inscripció del centre especial d'ocupació en la Seguretat Social. A aquest efecte, s'ha de computar cada persona amb discapacitat en proporció al nombre de dies efectivament treballats en el període de referència i s'han de comptar tots els treballadors fixos del centre amb independència de la seva jornada.

- Si la xifra de plantilla mitjana del centre especial d'ocupació resulta amb nombres decimals, s'arrodonirà a la unitat superior si el decimal és major de 0,5 i a la unitat inferior si és menor o igual a 0,5.

- S'entén que hi ha un increment de plantilla fixa quan la plantilla fixa mitjana de l'empresa s'incrementa almenys en un treballador o treballadora com a conseqüència de la contractació indefinida de la persona amb discapacitat, la subvenció de la qual se sol·licita.

c) Quan es tracti de centres especials d'ocupació que ja estan en funcionament, la contractació indefinida o la transformació objecte de la subvenció, ha de suposar també un increment de la plantilla fixa de persones amb discapacitat que es va assolir en el centre en el darrer expedient d'ajuts aprovat per un altre projecte generador d'ocupació, sempre que aquest s'hagi produït en els darrers dos anys.

d) En tot cas, s'han d'excloure del còmput d'increment de la plantilla fixa, els contractes indefinits que s'hagin extingit en els períodes de referència esmentats per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, els efectuats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'article 51 de la Llei de l'Estatut dels treballadors o per causes objectives de l'article 52 de la mateixa Llei, o els motivats per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, com també les baixes motivades per la seva integració en una altra empresa. La concurrència d'algun d'aquests supòsits s'ha d'acreditar fefaentment.

e) Si no es compleixen els requisits establerts en les lletres a i b anteriors, s'han de formalitzar els contractes que corresponguin perquè la contractació o la transformació per la qual se sol·licita l'incentiu es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per complir aquests requisits no són subvencionables.

f) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

g) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui comprovar que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

h) Haver duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que preveu el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció i haver efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V del mateix Reial decret.

i) Acreditar que no està incursa en cap de les prohibicions previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

j) No estar incurs en un procediment de desqualificació com a centre especial d'ocupació. En el supòsit que s'hagi iniciat un procediment de desqualificació, l'entitat afectada podrà sol·licitar les subvencions però el procediment de concessió romandrà suspès i pendent del resultat del procediment de desqualificació. La suspensió del procediment s'ha de comunicar a les persones interessades i el termini de suspensió no pot ser superior a tres mesos.

k) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en l'article 34 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 13 de setembre de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Subvencions

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900