Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu

Ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents:

A) Programes cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5:

a) Programa 1. Suport a sectors industrials i a altres sectors de caràcter estratègic. Adreçat a impulsar la contractació indefinida en aquests sectors de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

b) Programa 2. Persones en atur de llarga durada. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones desocupades de 30 o més anys en situació d'atur de llarga durada i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

c) Programa 3. Persones en situació d'exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, per part d'empreses d'inserció.

d) Programa 4. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en determinats períodes i de persones de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que no hagin treballat en els darrers quatre anys.

e) Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de dones víctimes de violència masclista desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

f) Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin estat afectades per un acomiadament col·lectiu en l'any anterior a la contractació.

g) Programa 7. Suport a l'exportació. Orientat a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en demanda

d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per tal d'engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació

Empresarial (IDI Balears).

B) Programes cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.

a) Programa 8. Persones joves. Destinat a fomentar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball.

b) Programa 9. Persones joves formades. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites com a demandats d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball.

c) Programa 10. Relleu generacional. Orientat a fomentar la contractació de persones entre 16 i 29 anys desocupades que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest des d'almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de relleu.

C) En el cas de contractacions de persones de 16 a 29 anys en els supòsits prevists en la Lletra B) d'aquest apartat que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en els serveis d'ocupació però no constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al PO FSE de les Illes Balears 2014-2020.

Codi SIA

227222

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris dels ajuts que estableix aquesta convocatòria els emprenedors, les microempreses i les empreses petites i mitjanes, les empreses d'inserció inscrites com a tals en el registre corresponent, i també les entitats sense ànim de lucre que rebin prestació de serveis de treballadors per compte d'altri, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que contractin persones que pertanyen als col·lectius prioritaris indicats per a cadascun dels programes en els annexos 1 a 10 d'aquesta convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de dos mesos comptadors des que acabi el període de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) En el cas de contractacions indefinides (programes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10), que les contractacions han suposat un increment net de la plantilla fixa de l'empresa.

A aquest efecte, s'ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadores i treballadors amb contractes indefinits, en el període dels 90 dies d'activitat anteriors a la nova contractació, en els termes establerts en l'article 1.9 del Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació de les persones desocupades. Es computarà cada contracte amb independència de la jornada contractada.

b) En el cas de subscripció de contractes formatius (Programa 3), que les contractacions que s'incentiven han suposat un increment de la plantilla neta de l'empresa.

Per calcular aquest increment s'han d'aplicar les regles que estableix l'apartat a) anterior, si bé s'ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadors i treballadores amb contractes indefinits i temporals, és a dir, tota la plantilla.

c) En tot cas, s'han d'excloure del còmput els contractes indefinits o temporals que s'hagin extingit en el període de 90 dies esmentat per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, els efectuats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'article 51 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors o per causes objectives de l'article 52 del mateix Text refós, o les motivades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. La concurrència d'algun d'aquests supòsits s'haurà d'acreditar fefaentment.

S'exceptuen d'aquesta exclusió els contractes que hagin estat objecte de subvenció en el termini de tres anys anteriors a la data de l'extinció.

d) Si no es compleixen els requisits establerts en les lletres a) i b) anteriors, s'hauran de formalitzar els contractes que corresponguin perquè la contractació per la qual se sol·licita l'incentiu es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per complir aquests requisits no són subvencionables.

e) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma i de les obligacions amb la

Seguretat Social. La sol·licitud dels incentius comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

f) Haver dut a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

g) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comprèn des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria fins al dia 18 d'octubre de 2019.

El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprèn des del dia 16 d'octubre de 2018 fins al dia 15 d'octubre de 2019.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional