Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2013 2016 (Convocatòria 2017)

Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici.

Persones destinatàries

Comunitats de propietaris i les seves agrupacions, propietaris únics d'edificis d'habitatges. En els edificis que destinin al lloguer durant, almenys, 10 anys des de la recepció de l'ajut, podran ser beneficiaris, també, les administracions públiques, organismes i entitats de dret públic, empreses públiques, societats mercantils participades per les administracions propietàries dels immobles.

Persones físiques amb discapacitat o majors de 65 anys, propietaris d'habitatges o arrendataris amb autorització del propietari.

Comunitats de veïns, agrupacions de comunitats, propietaris únics d'edificis de caràcter predominantment residencial, que comptin amb l'Informe d'Avaluació abans que finalitzi l'any 2016.

Persones físiques majors d'edat

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució provisional de concessió és de 3 mesos a comptar des de la data en que s'hagi presentat la sol·licitud degudament complimentada i amb la documentació preceptiva.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució definitiva de concessió serà de 2 mesos des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud de resolució definitiva de concessió.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Tràmits

X

Presentació de documentació Pla Estatatal habitatge 2013 2016

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962

(acapella@dgarquit.caib.es)

Observacions

Presentació de documentació Pla Estatatal habitatge 2013 2016