Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents:

— Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms.

— Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents:

- Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat.

- Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor.

— Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents:

- Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci.

- Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial.

- Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors.

2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4.

Codi SIA

227221

Persones destinatàries

Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que s'indiquen en els annexos 1 a 3 d'aquesta convocatòria en funció del programa de què es tracti.

2. En els supòsits de subvencions per a persones amb discapacitat, tenen aquesta consideració les que tenguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al trenta-tres per cent (33 %), com també els i les pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en els graus de total, absoluta o gran invalidesa, i els i les pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d'acord amb el que disposa l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre), i amb l'article 1 del Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes de la Llei 51/2003 esmentada (BOE núm. 300, de 16 de desembre).

3. El grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % s'ha d'acreditar mitjançant la documentació que estableix l'article 2 del Reial decret 1414/2006.

4. També poden ser beneficiaris els treballadors autònoms o per compte propi que formin part de comunitats de béns o de societats civils, sempre que les subvencions se sol·licitin a títol personal. Se n'exceptuen els ajuts prevists en el subprograma 2.1 de contractació de treballadors per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels treballadors autònoms i en el subprograma 3.2 de contractació d'un primer treballador o treballadora per compte d'altri.

Sisè

Exclusions

1. Queden excloses dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de sòcies integrants del òrgans d'administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives i de les societats laborals.

2. Igualment, en queden excloses les persones sol·licitants a qui se'ls hagi concedit l'ajut per establir-se com a treballadora o treballador autònom en els quatre anys anteriors a la data del fet que se subvenciona. S'exceptuen d'aquesta exclusió les persones treballadores autònomes que sol·licitin els ajuts prevists en els subprogrames 2.1, per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, i 3.2 de contractació del primer treballador o treballadora per compte d'altri.

3. També en queden excloses les persones sol·licitants que simultaniegin l'activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d'altri des de la data d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Termini per a resoldre i notificar

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, la qual ha de comprovar mitjançant accés electrònic les dades necessàries per tramitar el procediment administratiu.

2. De conformitat amb l'article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d'ajuts les ha de resoldre motivadament el conseller de Treball, Comerç i Indústria, amb la proposta prèvia de la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral i amb l'informe del tècnic o tècnica competent. En les resolucions de concessió s'ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s'ha de dur a terme amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Requisits generals de les persones beneficiàries

A més dels requisits específics establerts per a cada programa i subprograma en els annexos 1 a 3 d'aquesta Resolució, les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur a terme l'activitat empresarial en dita comunitat autònoma.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

Documentació a presentar

Documentació

1. Les persones sol·licitants han d'acreditar que compleixen els requisits generals prevists en l'apartat setè i en els annexos 1 a 3 d'aquesta convocatòria presentant, juntament amb la sol·licitud, la documentació específica que s'assenyala en els annexos esmentats per a cadascun dels programes i la documentació general següent:

a) Pel que fa a les dades personals i de residència en algun municipi de les Illes Balears de la persona sol·licitant, la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, podrà consultar les bases de dades corresponents al DNI i a localitat de residència, llevat que la persona sol·licitant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar una fotocòpia del seu DNI i, en el cas que no hi consti la seva residència en un municipi de les Illes Balears, un certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditar la seva residència en aquesta comunitat autònoma.

b) Pel que fa a les acreditacions d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al corrent de deutes amb la Seguretat Social, requerides en el punt 6 de l'apartat setè de la convocatòria, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària; de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què s'ha d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

Excepcionalment, si la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral no pot obtenir aquesta documentació o la prevista en la lletra a) anterior, pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

c) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'incorpora al model de sol·licitud.

d) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

En la declaració també han de constar tots els ajuts sotmesos al règim de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

Aquesta declaració s'incorpora al model de sol·licitud.

e) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l'adreça electrònica següent:

.

f) Si s'escau, acreditació de la condició de persona amb discapacitat en els termes de l'apartat cinquè, punt 2, d'aquesta Resolució.

g) Si s'escau, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà d'algun dels documents següents:

— Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

— Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o mitjançant l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

— Informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

— Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

h) En el supòsit que la persona sol·licitant s'integri o estigui integrada com a partícip en una societat civil o comunitat de béns, s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa de la constitució d'aquesta

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del tercer dia d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 6 de setembre de 2019.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825