Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma

Fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadores i treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents:

— Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadores o treballadors autònoms.

— Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents:

- Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat.

- Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor.

— Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents:

- Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci.

- Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte aliè per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial.

- Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors.

Persones destinatàries

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que s'indiquen en els annexos 1 a 3 d'aquesta convocatòria en funció del programa de què es tracti.

2. En els supòsits de subvencions per a persones amb discapacitat, tenen aquesta consideració les que tenguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al trenta-tres per cent (33 %), com també els i les pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en els graus de total, absoluta o gran invalidesa, i els i les pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d'acord amb el que disposa l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre), i amb l'article 1 del Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes de la Llei 51/2003 esmentada (BOE núm. 300, de 16 de desembre).

3. El grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % s'ha d'acreditar mitjançant la documentació que estableix l'article 2 del Reial decret 1414/2006.

4. També poden ser beneficiaris els treballadors i les treballadores autònoms o per compte propi que formin part de comunitats de béns o de societats civils, sempre que les subvencions se sol·licitin a títol personal. Se n'exceptuen els ajuts prevists en el subprograma 2.1 de contractació de treballadors per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les treballadores i treballadors autònoms i en el subprograma 3.2 de contractació d'un primer treballador o treballadora per compte d'altri.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

A més dels requisits específics establerts per a cada programa i subprograma en els annexos 1 a 3 d'aquesta Resolució, les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur a terme l'activitat empresarial en dita comunitat autònoma.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

Documentació a presentar

1. Les persones sol·licitants han d'acreditar que compleixen els requisits generals prevists en l'apartat setè i en els annexos 1 a 3 d'aquesta convocatòria presentant, juntament amb la sol·licitud, la documentació específica que s'assenyala en els annexos esmentats per a cada un dels programes i la documentació general següent:

a) DNI de la persona sol·licitant per acreditar que resideix en algun municipi de les Illes Balears i, si s'escau, certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditar la seva residència en aquesta comunitat autònoma. Els certificats de viatge no es consideren vàlids a l'efecte de demostrar la residència. La persona sol·licitant pot autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir les dades del DNI; la documentació corresponent al certificat d'empadronament l'haurà d'aportar necessàriament la persona interessada.

b) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

c) Pel que fa a l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també al corrent de deutes amb la Seguretat Social, requerides en el punt 6 de l'apartat setè de la convocatòria, la sol·licitud d'ajuts implica autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques i de la Tresoreria General de la Seguretat Social informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què s'ha d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

d) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

En la declaració també han de constar tots els ajuts sotmesos al règim de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

e) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l'adreça electrònica següent:

https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=3079363

f) Si s'escau, acreditació de la condició de persona amb discapacitat en els termes de l'apartat cinquè, punt 2, d'aquesta Resolució.

g) Si s'escau, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà d'algun dels documents següents:

— Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

— Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o mitjançant l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

— Informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

— Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

i) En el supòsit que la persona sol·licitant s'integri o estigui integrada com a partícip en una societat civil o comunitat de béns s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa de la constitució d'aquesta.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del tercer dia d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 5 d'octubre de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825

Observacions

Per a més informació podeu accedir a la web de l'Institut de Desenvolupament Industrial (IDI):

Català: http://idi.es/index.php/ca/crear/de-la-idea-al-negoci

Castellà​: http://idi.es/index.php/es/crear/de-la-idea-al-negocio