Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Acreditació d'entitats de formació per impartir formació conduent a certificats de professionalitat en modalitat presencial

Per poder impartir formació conduent a l'obtenció de certificats de professionalitat a les Illes Balears, en modalitat presencial, les entitats de formació han de passar per un procediment d'acreditació i estar inscrites en el Registre Estatal d'Entitats de Formació

Codi SIA

208212

Persones destinatàries

a) Els centres propis de formació professional per a l'ocupació de la CAIB. Ho són:

- Els centres de referència nacional ubicats a les Illes Balears

- Els centres integrats de formació professional públics

- Els centres públics del sistema educatiu que ofereixen formació professional

- Altres centres de titularitat pública que s'hagin declarat com a centres propis

b) Les entitats de formació, públiques o privades, que reuneixin els requisits que estableix la normativa d'aplicació.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim per resoldre: 6 mesos.

Termini màxim per notificar: 10 dies a partir de la data en què es dicta la resolució.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Informació: si en el moment de presentar les sol·licituds o abans de presentar-les voleu informació sobre els requisits i el procediment d'acreditació, podeu consultar la Guia d'acreditació que trobareu més avall en l'apartat de Documents.

També podeu dirigir-vos als serveis del SOIB encarregats d'aquest procediment:

- A Mallorca: oficines centrals del SOIB: C/ del Gremi d'Hortolans, 11 (polígon de Son Rossinyol), 07009 Palma – Tel 971 17 79 00.

- A Menorca: seu central del SOIB a Maó: Centre de la Mar (carrer Ruiz i Pablo, 13 07702 Maó) Tel. 971 17 66 31.

- A Eivissa: oficines del SOIB al centre Blanca Dona: ctra. a Sant Antoni, km 1,2, 07800 Eivissa Tel. 971 17 70 20.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

- Catàleg d'especialitats formatives

- Registre de centres de FPO a les Illes Balears

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licituds

Requisits

Podeu consultar els requisits i les instruccions per acreditar-vos en la Guia que es troba en l'apartat de Documents relacionats amb el procediment.

Documentació a presentar

IMPORTANT: En el tràmit telemàtic del procediment hi heu d'emplenar les vostres dades i, en el requadre de sol·licitud, fer referència a la sol·licitud o declaració que presentau segons el tipus de centre de formació que s'ha d'acreditar i segons la petició que vulgueu fer, i llavors heu d'annexar el model de sol·licitud o declaració que correspongui, així com la resta de documents que s'han de presentar, d'acord amb les instruccions contingudes en cada model.

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds/declaracions es poden presentar durant tot l'any.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar