Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació

Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació.

Codi SIA

208212

Persones destinatàries

a) Els centres propis de formació per a l'ocupació. Ho són:

· Els centres de referència nacional ubicats a les Illes Balears

· Els centres integrats de formació professional públics

. Els centres públics del sistema educatiu que oferten formació profesional

. Els centres públics de formació d'adults

· Altres centres de titularitat pública que s'hagin declarat com a centres propis

b) Les entitats de formació, públiques o privades, que reuneixin els requisits que estableix la normativa d'aplicació.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim per resoldre: 6 mesos. Termini màxim per notificar: 10 dies a partir de la data en què es dicta la resolució.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Informació: si en el moment de presentar les sol·licituds o abans de presentar-les voleu informació sobre els requisits i el procediment d'acreditació-inscripció, podeu dirigir-vos als serveis del SOIB encarregats d'aquest procediment.

- A Mallorca: oficines centrals del SOIB: camí Vell de Bunyola, 43 (polígon de Son Castelló) 07009 PALMA – Tel. 971 17 79 00.

- A Menorca: Seu central del SOIB a Maó. Centre de la Mar (carrer Ruiz i Pablo, 13 07702 Maó)

Tel. 971 176631.

- A Eivissa: oficines del SOIB a Blancadona: ctra. Sant Antoni, km 1,2 07800 EIVISSA

Tel. 971 17 70 20

ENLLAÇOS D'INTERÈS

- Catàleg d'especialitats formatives

- Registre de centres de FPO a les Illes Balears

- Accés al Registre Estatal d'Entitats de FPO (enllaç SEPE)

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licituds

Requisits

REQUISITS PER ESTAR ACREDITATS I/O INSCRITS:

Per veure els requisits consultau la guía adjunta

Documentació a presentar

Per presentar les sol·licituds, les declaracions i els documents adjunts s'han de seguir les instruccions contingudes en els models normalitzats i a la Guia. Trobareu els models en l'apartat de Documents:

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds/declaracions es poden presentar durant tot l'any.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar