Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació

Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació.

Persones destinatàries

a) Els centres propis de formació per a l'ocupació. Ho són:

· Els centres de referència nacional ubicats a les Illes Balears

· Els centres integrats de formació professional públics

. Els centres públics del sistema educatiu que oferten formació profesional

. Els centres públics de formació d'adults

· Altres centres de titularitat pública que s'hagin declarat com a centres propis

b) Les entitats de formació, públiques o privades, que reuneixin els requisits que estableix la normativa d'aplicació.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim per resoldre: 6 mesos. Termini màxim per notificar: 10 dies a partir de la data en què es dicta la resolució.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Informació: si en el moment de presentar les sol·licituds o abans de presentar-les voleu informació sobre els requisits i el procediment d'acreditació-inscripció, podeu dirigir-vos als serveis del SOIB encarregats d'aquest procediment.

- A Mallorca: oficines centrals del SOIB: camí Vell de Bunyola, 43 (polígon de Son Castelló) 07009 PALMA – Tel. 971 78 49 91.

- A Menorca: Seu central del SOIB a Maó. Centre de la Mar (carrer Ruiz i Pablo, 13 07702 Maó)

Tel. 971 176631.

- A Eivissa: oficines del SOIB a Blancadona: ctra. Sant Antoni, km 1,2 07800 EIVISSA

Tel. 971 17 70 20

ENLLAÇOS D'INTERÈS

- Catàleg d'especialitats formatives

- Registre de centres de FPO a les Illes Balears

- Accés al Registre Estatal d'Entitats de FPO (enllaç SEPE)

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licituds

Requisits

REQUISITS PER ESTAR ACREDITATS I/O INSCRITS:

- Per a la inscripció per impartir especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de Certificats de Professionalitat incloses en el Catàleg:

Les entitats de formació han de disposar de les instal·lacions i recursos humans suficients que garanteixin la seva solvència tècnica per impartir la formació tant teòrica com a pràctica, així com la seva qualitat.

Les instal·lacions i recursos podran ser propis o bé de titularitat de terceres entitats privades o públiques quan això no impliqui subcontractar l'execució de l'acció formativa. En aquest cas hauran de presentar el corresponent acord o contracte de disponibilitat.

Per formalitzar la inscripció han de presentar una declaració responsable sobre el compliment dels requisits

- Per impartir formació dirigida a l'obtenció de certificats de professionalitat:

Les entitats de formació han de complir els requisits establerts en la normativa d'aplicació i han d'estar acreditades d'acord amb el procediment establert pel SOIB.

FORMACIÓ QUE PODEN IMPARTIR

- Formació inclosa en el Catàleg d'Especialitats Formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) no conduent a certificats de professionalitat

- Formació inclosa en el Catàleg d'Especialitats Formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) conduent a certificats de professionalitat

MODALITATS DE LA FORMACIÓ A IMPARTIR

- Presencial

- Mixta amb teleformació

- Teleformació (per impartir formació per a l'ocupació en la modalitat de teleformació, l'acreditació i la inscripció correspon al Servei Públic d'Ocupació Estatal – SEPE)

Documentació a presentar

Per presentar les sol·licituds, les declaracions i els documents adjunts s'han de seguir les instruccions contingudes en els models normalitzats i a la Guia. Trobareu els models en l'apartat de Documents:

MODELS DE SOL·LICITUD D'ACREDITACIONS PER A CENTRES COL·LABORADORS

1 - Sol·licitud d'acreditacions

2 - Sol·licitud de modificacions d'especialitats ja acreditades

3 - Sol·licitud d'acreditació específica per a FP dual

MODELS DE DECLARACIÓ D'INSCRIPCIONS PER A CENTRES COL·LABORADORS

4- Declaració per a la inscripció per impartir especialitats formatives de Catàleg no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat.

5 - Comunicació de modificacions relatives a inscripcions en el Registre Estatal d'Entitats de Formació amb declaració responsable de compliment de requisits

MODELS DE SOL·LICITUD PER A CENTRES PROPIS

8 - Sol·licitud d'inclusió en el Registre de centres i entitats de FPO

9 - Sol·licitud de modificacions d'especialitats ja acreditades/inscrites

MODELS DE CANVI DE RAÓ SOCIAL I DE TITULARITAT JURÍDICA

6- Comunicació i/o sol·licitud de canvi de raó social d'una entitat acreditada i/o inscrita en el Registre d'Entitats de Formació

7- Comunicació i/o sol·licitud de canvi de titularitat jurídica d'un centre de formació en el Registre d'Entitats de Formació

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds/declaracions es poden presentar durant tot l'any.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942